Νόμος 3731/08 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ειδικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του φέρει στολή, της οποίας ο τύπος, τα διακριτικά γνωρίσματα, που καθορίζουν την ιεραρχική διαβάθμιση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

2. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, και δεν έχουν, σε καμία περίπτωση, κατασταλτικό χαρακτήρα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τύπος της ειδικής ταυτότητας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, δηλωτικής της ιδιότητας του, όπως και του ειδικού διακριτικού σήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούται στη νομική στήριξη του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, κάθε φορά που αυτό παραπέμπεται ενώπιον δικαστικής αρχής για λόγο που ανάγεται στην ενάσκηση των καθηκόντων του και κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα ζητηθεί από το δημοτικό αστυνομικό, η δε συνδρομή του οικείου λόγου βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας, Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος, στην οποία υπηρετεί ο δημοτικός αστυνομικός.

 

4. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορεί να καταρτίζει μέχρι δύο κατ' έτος εβδομαδιαία ειδικά σεμινάρια για την επιμόρφωση των δημοτικών αστυνομικών και των προϊσταμένων τους. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων σχεδιάζεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο κατ' ανάλογη εφαρμογή της υπ' αριθμόν 70765/2008 (ΦΕΚ 2351/Β/2008) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή ισχύει.

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 135/2006 (ΦΕΚ 153/Α/2006) προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{καθώς και για όσους είναι γονείς με τρία παιδιά και τέκνα αυτών}.

 

6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 135/2006 (ΦΕΚ 153/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται για εξέταση για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα και εφόσον δηλώσουν, πριν από την εξέταση, την αδυναμία τους να συμμετάσχουν σε αυτή, λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας, η οποία πρέπει να πιστοποιείται από διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου, μπορούν να συμμετάσχουν στην εξέταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήξης των αθλητικών δοκιμασιών. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής ο υποψήφιος διαγράφεται από τους πίνακες της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 135/2006.}

 

7. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος ή άλλες ειδικές διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.