Νόμος 3752/09 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις θεμάτων των επενδυτικών νόμων και του αναγκαστικού νόμου 89/1967, όπως ισχύει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 μέχρι την 30-06-2007.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του νόμου 3631/2008 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν και για όσες επενδύσεις έχει παρέλθει η εξάμηνη προθεσμία υποβολής του αιτήματος παράτασης από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης, χωρίς αυτές να έχουν εμπροθέσμως ολοκληρωθεί και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής. Στην περίπτωση αυτή η εξάμηνη προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

3. Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 2601/1998 και 3299/2004 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οφείλουν, το αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία συμπλήρωσης του διαστήματος των πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσής τους, να αποστέλλουν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στις διατάξεις των νόμων 2601/1998 και 3299/2004 αντίστοιχα, καθώς και της εγκριτικής απόφασής τους.

 

Σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων της παρούσας περίπτωσης ή αποστολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της περίπτωσης αυτής.

 

4. Η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με αριθμό 45806/08-10-2008 (ΦΕΚ 2141/Β/2008), που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης β' της παραγράφου 16 του άρθρου 5 του νόμου 3299/2004, διατηρείται σε ισχύ έως την αντικατάσταση ή την τροποποίησή της.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3427/2005, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Οι αποζημιώσεις του Προέδρου, των μελών, των Γραμματέων και των Εισηγητών της Επιτροπής της παραγράφου αυτής, ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, και προέρχονται από τις πιστώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει.

 

Με ίδιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά.}

 

6. α. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα παραπάνω γραφεία ή υποκαταστήματα απολαμβάνουν των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου διευκολύνσεων και απαλλαγών, εφόσον καλύπτουν με εισαγωγή συναλλάγματος ή ευρώ:

 

α. Τις ετήσιες δαπάνες λειτουργίας τους στην Ελλάδα με ισόποσο τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και

β. Όλες γενικά τις πληρωμές στην Ελλάδα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων.}

 

β. Η ρύθμιση της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου έχει ισχύ από την 01-01-2007 και καταλαμβάνει και τις επιχειρήσεις που ήδη έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975, όπως έχει τροποποιηθεί.

 

7. Η παράγραφος 8 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Επιχειρήσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 7 του παρόντος άρθρου, οι οποίες διαχειρίζονται πλοία με ελληνική σημαία, δύνανται κατ' εξαίρεση να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που διενεργούνται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να εισπράττουν το ναύλο σε ευρώ. Ο εισπραττόμενος για τις ανωτέρω μεταφορές ναύλος δύναται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λοιπών δαπανών εκτός των ετήσιων δαπανών λειτουργίας του γραφείου στην Ελλάδα.}

 

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975 που προστέθηκε με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 3550/2007 (ΦΕΚ 72/Α/2007) καταργείται και οι παράγραφοι 10 και 11 αριθμούνται σε 9 και 10.

 

9. Το άρθρο 23 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 23

 

Το κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 420/1991 (ΦΕΚ 153/Α/1991) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών επιχορηγείται ετησίως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του ορίου πληρωμών των μη συγχρηματοδοτούμενων έργων καθενός από τα Υπουργεία αυτά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.