Νόμος 3756/09 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 18 του νόμου 3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α/2004) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και την 31-12-2011.

 

2. Η ζημία που προκύπτει κατά την απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), μητρικής εταιρείας από τη θυγατρική της λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της απορροφώσας εταιρείας. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή για ισολογισμούς μετασχηματισμού που συντάσσονται από την 01-01-2008 και μετά.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων υποχρεώνονται όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες, κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής, τηρούν υποχρεωτικά από το νόμο βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν ή αν είναι ημεδαπές ή αλλοδαπές ή αν υπάγονται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή σε οποιοδήποτε φορολογικό καθεστώς, καθώς και αυτές που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 23 του νόμου 2065/1992 προστίθεται νέα παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

 

{5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.}

 

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 έχουν εφαρμογή για αναπροσαρμογές της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται από 31-12-2008 και μετά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.