Νόμος 3763/09 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ενιαίο τέλος ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ι)α' του άρθρου 8 του νόμου 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α/2008), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3670/2008 (ΦΕΚ 117/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)α) Τα Μουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τα Κοινωφελή Ιδρύματα, τα Ιδρύματα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1610/1986 (ΦΕΚ 89/Α/1986) και οι Ξένες Αρχαιολογικές και Γεωργικές Σχολές, καθώς και τα μη κερδοσκοπικά σωματεία που επιδιώκουν αποδεδειγμένα εκπαιδευτικούς σκοπούς και τα σχολεία τους έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα προς τα δημόσια για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα τους.}

 

2. Οι δύο πρώτες παράγραφοι του άρθρου 9 του νόμου 3634/2008 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Από τη συνολική αξία των κατοικιών των φυσικών προσώπων αφαιρείται ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) για τους άγαμους. Για τους έγγαμους, αφαιρείται ποσό μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 €), επιμεριζόμενο αναλογικά μεταξύ των κατοικιών των ιδιοκτητών που αναγράφονται στην ίδια δήλωση. Μέχρι το ποσό του προηγούμενου εδαφίου αφαιρείται και για χήρους ή διαζευγμένους ή άγαμους που βαρύνονται με προστατευόμενα σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τέκνα, όπως αυτά αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους. Το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €) προσαυξάνεται κατά τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €), όταν στη δήλωση φόρου εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους περιλαμβάνονται τρία προστατευόμενα κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τέκνα και άνω.}

 

3. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 9 του νόμου 3634/2008 καταργείται.

 

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' Φυσικά Πρόσωπα του άρθρου 11 του νόμου 3634/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας μετά την αφαίρεση των ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 9 του νόμου 3634/2008, επιβάλλεται τέλος με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰).}

 

5. Το τρίτο από το τέλος εδάφιο του άρθρου 11 του νόμου 3634/2008, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1 €/m2 με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια.}

 

6. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 16 του νόμου 3634/2008 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίμων των φυσικών προσώπων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 1, καθώς και των άρθρων 2, 4, 9, 15, 22, 23 και 24 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 197/Α/1997), όπως ισχύουν. Δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο όταν δεν προκύπτει διαφορά φόρου για καταβολή, εφόσον έχει ήδη επιβληθεί αυτοτελές πρόστιμο για τη Δήλωση στοιχείων ακινήτων.

 

3. Ως αφετηρία για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίμων της προηγούμενης παραγράφου, ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης Ε9. Ειδικότερα για το έτος 2008, ως αφετηρία για την επιβολή των ανωτέρω πρόσθετων φόρων και προστίμων, ορίζεται η επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης Ε9, εφόσον παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των εξήντα εργάσιμων ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού.}

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του νόμου 3634/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Στα νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν υπέβαλαν αρχικές δηλώσεις ενιαίου τέλους ακινήτων μετά από παρέλευση τριών μηνών από την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο που ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στην οποία γίνεται σύντομη περιγραφή της παράβασης, η οποία καταχωρείται και κοινοποιείται αρμοδίως. Για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, τη βεβαίωση και την καταβολή του προστίμου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του νόμου 2523/1997, όπως ισχύουν. Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό, το πρόστιμο της παραγράφου αυτής περιορίζεται στα τρία πέμπτα (3/5) αυτού. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανυπαρξίας της παράβασης το πρόστιμο διαγράφεται. Η πράξη διαγραφής πρέπει να περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία για την ανυπαρξία της παράβασης.}

 

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 ισχύουν από 01-01-2008 και των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 7 από 01-01-2009.

 

9. Η περίπτωση ι)β' του άρθρου 8 του νόμου 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α/2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)β) Τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3647/2008 (ΦΕΚ 37/Α/2008) για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα τους. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 01-01-2009.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.