Νόμος 3769/09 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Θέματα Επιμελητηριακής Νομοθεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2081/1992, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορούν να συνιστούν κεφαλαιουχικές εταιρείες ή να συμμετέχουν σε αυτές, η δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό δημοσίου συμφέροντος και οι οποίες απολαμβάνουν όλων των ωφελειών εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης ή επιχορήγησης.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2081/1992, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αμιγή Επιμελητήρια είναι τα Βιοτεχνικά, που διαθέτουν Τμήματα Βιοτεχνών και Υπηρεσιών, ως και τα Επαγγελματικά, που διαθέτουν Τμήματα Επαγγελματιών και Υπηρεσιών.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 2081/1992, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση: Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων μελών του διοικητικού συμβουλίου και της διοικητικής επιτροπής, ως και των μελών και των υπαλλήλων του επιμελητηρίου καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου επιμελητηρίου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.}

 

4. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 2081/1992, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Η Διοικητική Επιτροπή: Η Διοικητική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και οκτώ μέλη. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη αυτών γίνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε τέταρτου έτους και μετά τις επί μέρους επιμελητηριακές εκλογές. Ο πρόεδρος εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία μεταξύ των προέδρων των επιμελητηρίων. Τα λοιπά οκτώ μέλη εκλέγονται μεταξύ των τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε επιμελητήριο προτείνει μία μόνο υποψηφιότητα για τη διοικητική επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης. Κατ' εξαίρεση, το επιμελητήριο από το οποίο προέρχεται ο εκλεγείς πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής μπορεί να είναι, με έναν εκπρόσωπο του, υποψήφιο για μία από τις λοιπές θέσεις της. Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, συγκαλούμενα από τον Πρόεδρο της, εκλέγουν, μεταξύ τους, τους Α', Β', Γ' και Δ' Αντιπροέδρους, τον Οικονομικό Επόπτη μετά του αναπληρωτή του και τον Γενικό Γραμματέα μετά του αναπληρωτή του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.