Νόμος 3769/09 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Συμμετοχή σε υπαίθριο εμπόριο και λαϊκές αγορές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, προστίθεται στοιχείο ζ ως ακολούθως:

 

{ζ) μέχρι ποσοστό 5% Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.}

 

2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, προστίθεται στοιχείο η' ως ακολούθως:

 

{η) μέχρι ποσοστό 5% Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.}

 

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 254/2005, στο τέλος του στοιχείου β' προστίθεται η φράση και για τους Έλληνες τσιγγάνους POM ο αριθμός δημοτολογίου όπου έχουν εγγραφεί.

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Άδειες πωλητών λαϊκών αγορών δικαιούνται φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς Παλιννοστούντες από την πρώην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών ή την περιοχή του Πόντου, οι Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη και κατέχουν την προβλεπόμενη από το προεδρικό διάταγμα 150/2006 (ΦΕΚ 160/Α/2006) απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, καθώς και οι Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 36/1986 (ΦΕΚ 12/Α/1986) για τα μέλη τους.}

 

5. Μετά το στοιχείο 8 της περίπτωσης α' της παραγράφου (Γ) Απαιτούμενα Δικαιολογητικά του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2006, όπως ισχύει, προστίθεται στοιχείο 9, ως εξής:

 

{9. Οι Έλληνες τσιγγάνοι POM επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.