Νόμος 3773/09 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Θέματα προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό της Βόλος 2013 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έπειτα από δημόσια προκήρυξη στην οποία καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών.

 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση στην Βόλος 2013, ύστερα από κοινή εισήγηση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της, προσωπικού προερχόμενου από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εποπτευομένων από τους κατά περίπτωση αρμόδιους δημόσιους φορείς ή οργανισμούς, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η απόσπαση αυτή ισχύει για ορισμένο χρόνο και μπορεί να ανανεώνεται. Οι αποσπώμενοι συνεχίζουν να μισθοδοτούνται από το φορέα προέλευσης τους. Σε αυτούς καταβάλλονται οι αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια, στην υπηρεσία ή το φορέα προέλευσης τους. Η Βόλος 2013 δύναται να προσλαμβάνει εκπαιδευόμενους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (πρόγραμμα Stage), σε ποσοστό ύψους 10% επί του συνόλου του προσωπικού που απασχολεί.

 

3. Οι αμοιβές, αποζημιώσεις και αντιμισθίες του προσωπικού, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτών, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για τις εταιρείες που ιδρύονται από την Βόλος 2013.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.