Νόμος 3773/09 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Συμβάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κανονισμούς, που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Βόλος 2013 μετά από πρόταση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, εγκρίνονται από τους Υπουργούς Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και γνωστοποιούνται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για:

 

α) την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών,

β) τη διενέργεια προμηθειών,

γ) την κατασκευή έργων και

δ) τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις α' και β' συμβάσεων.

 

Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, εκτός από τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε οι κανόνες αυτοί έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία είτε όχι. Ως προς τις θυγατρικές εταιρείες της Βόλος 2013, σε περίπτωση που ιδρυθούν τέτοιες, ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994). Εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες μετέχουν ως εταίροι, ως μέτοχοι, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως στελέχη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Βόλος 2013 και των θυγατρικών της εταιρειών δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με την Βόλος 2013. Κάθε είδους σύμβαση, με την οποία προκαλούνται έσοδα ή δαπάνες για την Βόλος 2013 ποσού μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, ελέγχεται προηγουμένως ως προς τη νομιμότητα της και τη συμφωνία της με τους όρους του καταστατικού και των οικείων κανονισμών (μελετών, υπηρεσιών, έργων ή προμηθειών) της Βόλος 2013 από την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 19 του παρόντος. Κατακερματισμός συμβάσεων που έχουν το αυτό ή συναφές αντικείμενο δεν επιτρέπεται. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκδίδει την απόφαση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Παρερχόμενης απράκτου της άνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται εγκριθείσα.

 

2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Γενικοί Διευθυντές και όλοι οι υπάλληλοι της Βόλος 2013 και των θυγατρικών της εταιρειών που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών, καθώς και τα μέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, υπάγονται στους, κατά το νόμο 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003), όπως αυτός ισχύει, υπόχρεους για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 κατάλογος συντάσσεται και αποστέλλεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Βόλος 2013. Οι διατάξεις του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002), όπως αυτός ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά και για τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

 

3. Η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων που γίνεται από οποιονδήποτε τρίτο προς την Βόλος 2013 χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και οι δαπάνες για την ανακαίνιση και διαρρύθμιση των ακινήτων αυτών που πραγματοποιούνται από την Βόλος 2013, η οποία δεν δύναται να διαθέσει για το σκοπό αυτόν ποσό υπέρτερο του 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, δεν θεωρούνται εισόδημα για τον παραχωρούντα τη χρήση των ακινήτων, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994)).

 

4. Για τα αγαθά επένδυσης τα οποία θα αποκτηθούν και θα εξυπηρετήσουν το σκοπό της Βόλος 2013 δεν ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000)), όπως ισχύει.

 

5. Τα έργα που αφορούν στη δημιουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων του 2013, εκτός εκείνων που διέπονται από ειδικότερες διατάξεις, θα γίνουν με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ως αναθέτουσας αρχής κατά τις οικείες διατάξεις. Με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.