Νόμος 3784/09 - Άρθρο 35

Άρθρο 35


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους νομούς όπου λειτουργούν Κεντρικές Αγορές κατά το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 3475/1955 (ΦΕΚ 353/Α/1955), η προς το λιανικό εμπόριο χονδρική πώληση νωπών προϊόντων ζωικής προέλευσης (πλην πουλερικών, κονίκλων και θηραμάτων), τυποποιημένων ή μη, διενεργείται αποκλειστικά μέσα από τις Αγορές αυτές.

 

2. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η προς το λιανικό εμπόριο χονδρική πώληση προϊόντων ζωικής προέλευσης εκτός των Κεντρικών Αγορών από:

 

α) επιχειρήσεις κοπής, τεμαχισμού, επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας και χονδρικής πώλησης προϊόντων ζωικής προέλευσης που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, λειτουργούν είτε αυτοτελώς είτε εντός εγκεκριμένων και νομίμως λειτουργούντων βιομηχανικών σφαγείων,

 

β) αυτοτελή τμήματα που λειτουργούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σε διακεκριμένους χώρους εντός Υπεραγορών, μεικτών καταστημάτων και αποθηκών χονδρικής πώλησης και ασκούν χονδρική πώληση προϊόντων ζωικής προέλευσης.

 

Για να ασκούν οι υπό το προαναφερθέν σημείο α' επιχειρήσεις νομίμως χονδρική πώληση προϊόντων ζωικής προέλευσης εκτός των Κεντρικών Αγορών, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

(i) Να διατηρούν κατάστημα (έδρα) χονδρικής πώλησης προϊόντων ζωικής προέλευσης εντός της Κεντρικής Αγοράς που λειτουργεί στο νομό όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, και η εμπορική δραστηριότητα τους εκτός Κεντρικής Αγοράς να λαμβάνει χώρα σε υποκατάστημα. Ειδικά οι επιχειρήσεις που, αν και υπέβαλαν αίτηση για μίσθωση χώρου εντός των Κεντρικών Αγορών και λόγω έλλειψης, που αποδεικνύεται με σχετικό έγγραφο από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οικείας Κεντρικής Αγοράς, δεν τους διατέθηκε τέτοιος χώρος, δύνανται να διατηρήσουν την κύρια εγκατάσταση τους για χονδρική πώληση, έως ότου τους χορηγηθεί κατάστημα στην οικεία Κεντρική Αγορά.

 

(ii) Να διαθέτουν άδεια ίδρυσης/εγκατάστασης και λειτουργίας καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (ISO, HACCP), καθώς και οποιαδήποτε άλλη άδεια απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Πάντως ανεξάρτητα από κάθε άλλη άδεια που απαιτείται βάσει ειδικών διατάξεων, οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης (σφαγείων, τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος, ψύξης-κατάψυξης κρέατος, καθετοποιημένων μονάδων κρέατος) πρέπει να κατέχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης σε όσες περιπτώσεις απαιτείται έγκριση, που χορηγείται από την Κτηνιατρική Αρχή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

(iii) Να έχουν λάβει άδεια έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

(iv) Να διενεργούν χονδρική πώληση προς λιανοπωλητές προϊόντων ζωικής προέλευσης εντός του ωραρίου που ισχύει εντός των Κεντρικών Αγορών.

 

Για τις υπό το προαναφερθέν σημείο α' επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 χιλιομέτρων από την Κεντρική Αγορά που λειτουργεί στο νομό όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση και για τις υπό το προαναφερθέν σημείο β' επιχειρήσεις πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι υπό τα στοιχεία ii, iii, iv προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

 

Η, υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, λειτουργία εκτός των Κεντρικών Αγορών εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Ανάκληση της είναι δυνατή, εάν για οποιονδήποτε λόγο μεταβληθούν ή παύσουν να ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις, υπό τις οποίες χορηγήθηκε.

 

Εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποχρέωση, προκειμένου να λάβουν έγκριση λειτουργίας, να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τη Διεύθυνση Τροφίμων και Ποτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να καθορίζονται ειδικότερα θέματα και αναγκαίες λεπτομέρειες, τυχόν ειδικές προϋποθέσεις, αλλά και πρόσθετα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι επιχειρήσεις και τα εντός Υπεραγορών αυτοτελή τμήματα, προκειμένου να ασκούν νομίμως χονδρική πώληση προϊόντων ζωικής προέλευσης εκτός των Κεντρικών Αγορών.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3475/1955 (ΦΕΚ 353/Α/1955), όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τα νωπά κρέατα, τυποποιημένα ή μη, πλην πουλερικών, κονίκλων και θηραμάτων.}

 

4. Για τους παραβάτες του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3475/1955 (ΦΕΚ 353/Α/1955), όπως ισχύει σήμερα, και της υπ' αριθμό [Α] Α2-4967/04-12-2007 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2400/Β/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4)η του άρθρου 74 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.