Νόμος 3844/10 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Τροποποίηση των νόμων 3723/2008, 3756/2009 και συμπλήρωση των διατάξεων των νόμων 2789/2000 και 3566/2007


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3723/2008 (ΦΕΚ 250/Α/2008) αντικαθίσταται με εδάφια ως εξής:

 

{Οι ως άνω προνομιούχες μετοχές εξαγοράζονται από την τράπεζα στην τιμή διάθεσης, μετά πάροδο πέντε ετών ή και σε προγενέστερο χρόνο, με έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην περίπτωση παρόδου της πενταετίας και εφόσον δεν έχει προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του πιστωτικού ιδρύματος για την επαναγορά των προνομιούχων μετοχών, επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, προοδευτικά σωρευτική προσαύξηση ποσοστού 2% κατ' έτος στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ετήσιου δικαιώματος σταθερής απόδοσης που παρέχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του νόμου 3723/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ρυθμίζονται οι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου και των δύο επόμενων άρθρων και μπορεί να παρατείνονται οι προθεσμίες που προβλέπονται σε αυτά, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.}

 

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 2789/2000, λέξεις ως εξής:

 

{και την περίπτωση δ) του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007), με εξαίρεση τις συμβάσεις που συνάπτονται με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στην περίπτωση διανομής μερίσματος για τις χρήσεις 2008 και 2009, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3723/2008 (ΦΕΚ 250/Α/2008), η διανομή περιορίζεται αποκλειστικά στη διανομή μετοχών.}

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/2007) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18)β του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 3712/2008 (ΦΕΚ 225/Α/2008), μετά τη λέξη μονίμων τίθεται κόμμα (,) και προστίθεται η λέξη μετακλητών.

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αρχίζουν από την ημερομηνία κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.