Νόμος 3844/10

Ν3844/2010: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3844/2010: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 63/Α/2010), 03-05-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά

 

Κεφάλαιο Α: Σκοπός - ορισμοί - γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Αντικείμενο και οριοθέτηση

Άρθρο 4: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 5: Σχέση με άλλες διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου και της ελληνικής νομοθεσίας

 

Κεφάλαιο Β: Διοικητική απλούστευση

 

Άρθρο 6: Απλούστευση των διαδικασιών

Άρθρο 7: Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης

Άρθρο 8: Δικαίωμα ενημέρωσης

Άρθρο 9: Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών

 

Κεφάλαιο Γ: Ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών

 

Τμήμα 1: Άδειες

 

Άρθρο 10: Συστήματα χορήγησης άδειας

Άρθρο 11: Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας

Άρθρο 12: Διάρκεια της άδειας

Άρθρο 13: Επιλογή μεταξύ περισσότερων υποψηφίων

Άρθρο 14: Διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας

 

Τμήμα 2: Απαιτήσεις που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αξιολόγηση

 

Άρθρο 15: Απαιτήσεις που απαγορεύονται

Άρθρο 16: Απαιτήσεις που πρέπει να αξιολογηθούν

 

Κεφάλαιο Δ: Ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών

 

Τμήμα 1: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και συναφείς παρεκκλίσεις

 

Άρθρο 17: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Άρθρο 18: Συμπληρωματικές παρεκκλίσεις από την Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Άρθρο 19: Παρεκκλίσεις για μεμονωμένες περιπτώσεις

 

Τμήμα 2: Δικαιώματα των αποδεκτών των υπηρεσιών

 

Άρθρο 20: Περιορισμοί που απαγορεύονται

Άρθρο 21: Μη εισαγωγή διακρίσεων

Άρθρο 22: Βοήθεια για τους αποδέκτες

 

Κεφάλαιο Ε: Ποιότητα των υπηρεσιών

 

Άρθρο 23: Μη εισαγωγή διακρίσεων

Άρθρο 24: Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και εγγυήσεις

Άρθρο 25: Εμπορικές επικοινωνίες των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Άρθρο 26: Δραστηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτων

Άρθρο 27: Επίλυση διαφορών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διοικητική συνεργασία

 

Άρθρο 28: Αμοιβαία συνδρομή - Γενικές υποχρεώσεις

Άρθρο 29: Αμοιβαία συνδρομή - Γενικές υποχρεώσεις για το κράτος - μέλος εγκατάστασης

Άρθρο 30: Εποπτεία από τις Αρχές παρόχου εγκατεστημένου στην Ελλάδα που μετακινείται προσωρινά σε άλλο κράτος - μέλος

Άρθρο 31: Εποπτεία από τις Αρχές παρόχου υπηρεσιών στην Ελλάδα σε περίπτωση προσωρινής μετακίνησης του από τη χώρα εγκατάστασης του

Άρθρο 32: Μηχανισμός προειδοποίησης

Άρθρο 33: Πληροφορίες σχετικά με την εντιμότητα του παρόχου

Άρθρο 34: Αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις μεμονωμένων παρεκκλίσεων

 

Κεφάλαιο Ζ

 

Άρθρο 35: Κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Η: Ειδικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 36: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2251/1997

Άρθρο 37: Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 38: Συντονιστικός Φορέας

 

Μέρος δεύτερο: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 39: Τροποποίηση των νόμων 3723/2008, 3756/2009 και συμπλήρωση των διατάξεων των νόμων 2789/2000 και [Ν] 3566/2007

Άρθρο 40: Συμπλήρωση διατάξεων των νόμων 3717/2008 και 3429/2005

Άρθρο 41: Μισθολογικές ρυθμίσεις

Άρθρο 42: Έναρξη Ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 29-04-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.