Νόμος 3848/10 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Λοιπά θέματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2)α του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στη Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των μελών Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού σε αριθμό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) των τμημάτων του πανεπιστημίου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 6 ούτε όμως μεγαλύτερος από τον αριθμό των τμημάτων του πανεπιστημίου.}

 

Το τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εκπρόσωποι των μελών Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού ορίζονται από το σύνολο των μελών Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού κάθε τμήματος, τα οποία καλούνται προς τούτο σε ειδική συνεδρίαση, εκ περιτροπής κατ' έτος, με σειρά την οποία καθορίζει ο πρύτανης ανά τμήμα και βαθμίδα, ώστε κατά τη διάρκεια της θητείας να υπάρχει εκπροσώπηση κάθε τμήματος και κάθε βαθμίδας τουλάχιστον μία φορά.}

 

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 93 του νόμου [Ν] 1566/1985 εφαρμόζονται αναλόγως και για το Τμήμα Ασιατικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται η δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας. Έως την έκδοση της απόφασης αυτής, οι πάσης φύσεως πράξεις διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της κατά τις διατάξεις της παραγράφου Β.3 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 3794/2009 Διοικούσας Επιτροπής. Πράξεις που αφορούν τα παραπάνω θέματα και έχουν εκδοθεί από όργανα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί αρμοδίως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 

5. Οι προθεσμίες των παραγράφων 10)α και 10)β του άρθρου 11, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α/2008) μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3685/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και η ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για τις κρατικές επιχορηγήσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.