Νόμος 3848/10 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Θέματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην υπ' αριθμόν 679/1996 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (ΦΕΚ 826/Β/1996), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του νόμου [Ν] 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις από το αποθεματικό των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας προς όφελος του ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.}

 

β) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 η φράση Η επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι αποφασιστικό όργανο και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες}

 

γ) Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Υπεύθυνοι για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας είναι οι εκάστοτε επιστημονικοί υπεύθυνοι.}

 

δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ποσοστό μέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο του, διατίθεται στο ίδρυμα με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για την ενδεχόμενη χρήση του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και οργάνων του κατά την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων και τα έξοδα λειτουργίας του Λογαριασμού.}

 

ε) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας μετά την αφαίρεση των ως άνω δαπανών του διατίθεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του ιδρύματος.}

 

2. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3833/2010 προστίθεται η ακόλουθη φράση: {όπως και οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το Κράτος, καθώς και των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.}

 

3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκδίκαση του ένδικου μέσου της έφεσης ενώπιον των Τμημάτων του, καθώς και κατά την εκδίκαση του ένδικου μέσου της αίτησης αναίρεσης ενώπιον της Ολομέλειας του, σε υποθέσεις από καταλογιστικές πράξεις, που εκδόθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε βάρος των μελών των Επιτροπών Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, σε βάρος Επιστημονικών Υπευθύνων έργων που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας ή σε βάρος υπαλλήλων της οικονομικής διαχείρισης τούτων, από μονομελή ή συλλογικά όργανα της Διοίκησης ή από όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του βαρυνόμενου με τον καταλογισμό, που υποβάλλεται με το δικόγραφο του ένδικου μέσου ή των πρόσθετων λόγων αυτού, να μειώσει το ποσό του καταλογισμού ως το ένα δέκατο του καταλογισθέντος ποσού, καθώς και να απαλλάξει τον υπαίτιο από τις προσαυξήσεις ή τόκους επί του καταλογισθέντος κεφαλαίου αν υφίσταται ελαφρά αμέλεια αυτού. Για την πιο πάνω μείωση ή απαλλαγή το Δικαστήριο συνεκτιμά το βαθμό της υπαιτιότητας του καταλογισθέντος, την προσωπική και οικογενειακή οικονομική του κατάσταση, τη βαρύτητα της δημοσιονομικής παράβασης, τις συνθήκες τέλεσης της και το επελθόν από αυτήν αποτέλεσμα. Το Δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει, επίσης, τον καταλογισθέντα από το συνολικό ποσό του καταλογισμού, αν κρίνει ότι συνέτρεχε στο πρόσωπο του καταλογισθέντος συγγνωστή πλάνη για το δημιουργημένο έλλειμμα. Εξαιρούνται των ρυθμίσεων της παρούσας καταλογιστικές πράξεις οι οποίες αφορούν έξοδα παράστασης αιρετών οργάνων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή κατάχρηση δημοσίου χρήματος προς ίδιον όφελος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.