Νόμος 3852/10 - Άρθρο 248

Άρθρο 248: Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων.

 

2. Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων τόσο της περιφέρειας όσο και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

3. Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων είναι πενταμελές και αποτελείται από 2 προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της οικείας περιφέρειας, από τους οποίους ο 1 ορίζεται Πρόεδρος αυτού, και 1 προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που λειτουργεί στην έδρα της οικείας περιφέρειας και 2 αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων τουλάχιστον με βαθμό Γ', οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμού ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/1988 (ΦΕΚ 684/Β/1988) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης της οικείας περιφέρειας ή αυτοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες της έδρας της οικείας περιφέρειας, ορίζονται προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης από υπηρεσίες όμορων περιφερειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

4. Τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, καθώς και τα αναπληρωματικά τους ορίζονται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη. Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού / Προσωπικού.

 

5. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Δ', που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 12 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

6. Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων του άρθρου δεύτερου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010).

 

Αυτοδίκαιη έκπτωση αιρετών μελών με κώλυμα εκλογής σε Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΥΣ) των Περιφερειών

 

Σε περιπτώσεις όπου στη διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειών στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών, είχαν συμμετοχή Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ως υποψήφιοι και βρέθηκαν σε εκλόγιμη θέση, επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωσή τους από την ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η θέση αυτή καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα. Με την πράξη ορισμού μελών των ανωτέρω συμβουλίων διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη έκπτωση του εκλεγέντος Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης από την ιδιότητα του μέλους. Πράξεις ορισμού μελών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων ή Υπηρεσιακών Συμβουλίων που τυχόν έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κατά τα ανωτέρω θεωρούνται νόμιμες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η άνω παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.