Νόμος 4071/12

Ν4071/2012: Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4071/2012: Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, (ΦΕΚ 85/Α/2012), 11-04-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη

 

Άρθρο 1: Πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)

Άρθρο 2: Κοινωνικά Παντοπωλεία

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ρυθμίσεις για την οργάνωση, λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 3: Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες

Άρθρο 4: Ορεινοί Δήμοι - Αρμοδιότητες

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών

Άρθρο 7: Καταστατική θέση των αιρετών

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών

Άρθρο 9: Οικονομικά ζητήματα των δήμων

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις για τις Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 11: Δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού

Άρθρο 12: Θέματα προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Περιφερειακοί φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων

 

Άρθρο 13: Σύσταση Περιφερειακών Συνδέσμων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 14: Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νήσων

Άρθρο 15: Όργανα διοίκησης και αρμοδιότητες των οργάνων των περιφερειακών συνδέσμων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 16: Διαδικασία συγχώνευσης φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Άρθρο 17: Λειτουργικά ζητήματα φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων- Θέματα προσωπικού

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Ρύθμιση θεμάτων αποκεντρωμένων διοικήσεων και λοιπών θεμάτων υπουργείου εσωτερικών

 

Άρθρο 18: Ρύθμιση θεμάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Άρθρο 19: Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Δεύτερο: Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης και λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 22: Σκοπός

Άρθρο 23: Ορισμοί

Άρθρο 24: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 25: Ευνοϊκότερες διατάξεις

Άρθρο 26: Προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής

Άρθρο 27: Καθορισμός όγκου εισερχομένων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης

Άρθρο 28: Υποβολή αίτησης για χορήγηση Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 29: Χορήγηση και ανανέωση Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 30: Απόρριψη αίτησης για χορήγηση Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 31: Ανάκληση ή μη ανανέωση Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 32: Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Άρθρο 33: Προσωρινή ανεργία

Άρθρο 34: Ίση μεταχείριση

Άρθρο 35: Μέλη της οικογένειας

Άρθρο 36: Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους κατόχους Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 37: Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 38: Διαμονή των μελών της οικογένειας κατόχου Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα

Άρθρο 39: Σημείο επαφής

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Εθνικές Ρυθμίσεις σχετικά με θέματα εισόδου για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 40: Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας όγκου εισερχομένων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης

Άρθρο 41: Λοιπές διατάξεις Μπλε Κάρτας

Άρθρο 42: Ρυθμίσεις προσαρμογής στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45: Δημοσιολογιστικές διατάξεις

Άρθρο 46

Άρθρο 47: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-04-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.