Νόμος 3853/10 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Εναρμόνιση θεμάτων ατμολεβήτων με την Οδηγία 1997/23/ΕΚ Εξοπλισμοί υπό πίεση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ατμολέβητες κατασκευάζονται ή μετασκευάζονται, προκειμένου να διατίθενται στην αγορά και να λειτουργούν από κατασκευαστικούς οίκους ή εργοστάσια αντίστοιχα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της [Α] οίκοθεν 16289/330/1999 κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 987/Β/1999), με την οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 1997/23/ΕΚ.

 

2. Καταργούνται τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28 και 29 του βασιλικού διατάγματος 277/1963 (ΦΕΚ 63/Α/1963).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται:

 

α. Η κατάταξη των ατμολεβήτων σε κατηγορίες.

 

β. Οι απαιτήσεις, που πρέπει να πληρούν οι χώροι εγκατάστασης των ατμολεβήτων, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την εγκατάσταση τους, καθώς και ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα επίβλεψης της λειτουργίας και της συντήρησης τους.

 

γ. Οι κυρώσεις, που επιβάλλονται στους υπευθύνους για τη μη συμμόρφωση τους στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τους ατμολέβητες, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Με την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, το βασιλικό διάταγμα 277/1963 (ΦΕΚ 63/Α/1963) καταργείται στο σύνολο του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.