Νόμος 3871/10 - Άρθρο 50

Άρθρο 50


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής συνιστάται Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης με αρμοδιότητα τη συγκέντρωση, παρακολούθηση, έλεγχο, αξιολόγηση, επεξεργασία και κατάρτιση των δημοσιονομικών στοιχείων και αναφορών τόσο της Κεντρικής Κυβέρνησης, όσο και της Γενικής Κυβέρνησης και των επί μέρους φορέων αυτής, καθώς και το σχεδιασμό και εφαρμογή όλων των απαραίτητων δημοσιονομικών και άλλων εφαρμογών και μεταρρυθμίσεων για τις οποίες αρμόδιο, κατά τον παρόντα νόμο, είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και όσων απορρέουν από το νόμο 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010). Στην αρμοδιότητα της επίσης υπάγεται η συγκέντρωση, ενημέρωση και πρόταση μηχανογραφικών λύσεων για βελτίωση της επεξεργασίας των στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης και των δημοσιονομικών και στατιστικών αναφορών της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους διεθνείς οργανισμούς για τους οποίους αποτελεί το συνδετικό κρίκο.

 

2. Η Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης διαρθρώνεται στα τμήματα:

 

α) Τμήμα Α' - Γενικής Κυβέρνησης,

β) Τμήμα Β' - Δημοσιονομικών Εφαρμογών και

γ) Τμήμα Γ' - Στατιστικής Επεξεργασίας,

 

των οποίων οι αρμοδιότητες είναι οι ακόλουθες:

 

Α. Τμήμα Α' - Γενικής Κυβέρνησης

 

1. Συγκέντρωση, έλεγχος, παρακολούθηση και αξιολόγηση των στοιχείων Προϋπολογισμού και χρηματοδότησης των αναγκών της Γενικής Κυβέρνησης.

 

2. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Προγράμματος της Γενικής Κυβέρνησης και μέριμνα για την ανταλλαγή αξιόπιστης πληροφόρησης μεταξύ των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών.

 

3. Συγκέντρωση στοιχείων και αναφορών από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων φορέων για την κατάρτιση και παρακολούθηση των αναφορών που απαιτούνται στα πλαίσια του νόμου 3845/2010 και της Γενικής Κυβέρνησης.

 

4. Προσδιορισμός ανώτατων ορίων του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου Στρατηγικής για κάθε Υπουργείο, και ανώτατων ορίων των κατηγοριών των δαπανών, καθώς και προετοιμασία της διαδικασίας κατάρτισης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6Ε του παρόντος.

 

5. Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατάρτιση των μηνιαίων, τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων εκθέσεων καν αναφορών.

 

6. Διαχείριση δημόσιων πόρων, παρακολούθηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και δημοσιονομικών κινδύνων.

 

Β. Τμήμα Β' - Δημοσιονομικών Εφαρμογών

 

1. Παροχή της απαραίτητης τεχνοκρατικής βοήθειας στην πολιτική ηγεσία για το σχεδιασμό και εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής.

 

2. Ανάλυση σημαντικών δημοσιονομικών κινδύνων και τη δυνατότητα χρήσης δημοσιονομικών εργαλείων εφαρμογής δημοσιονομικών κανόνων γενικά.

 

3. Παρακολούθηση των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

 

4. Χρήση δημοσιονομικών κανόνων στην εκτέλεση του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης και των προϋπολογισμών των επί μέρους φορέων αυτής.

 

5. Εφαρμογή όλων των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων δομικού δημοσιονομικού χαρακτήρα, αναμόρφωση των δομών των δημοσιονομικών αναφορών και του τρόπου της πληροφόρησης.

 

Γ. Τμήμα Γ' - Στατιστικής Επεξεργασίας

 

1. Συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για το σύνολο των αναγκών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και παρακολούθηση των κινδύνων που απορρέουν από αυτά.

 

2. Διαχείριση στατιστικών δεδομένων και αναφορών για τις ανάγκες της EUROSTAT, της Διαδικασίας του Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP) και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

3. Διαχείριση των σχέσεων με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τις αντίστοιχες Στατιστικές Αρχές άλλων χωρών, όπου αυτό απαιτείται, και με τη EUROSTAT.

 

4. Μέριμνα και συμμετοχή σε ομάδες εργασίας που αφορούν τις αρμοδιότητες του τμήματος και αναφέρονται στην επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων.

 

5. Κατάρτιση επίσημων αναφορών για τα στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου, Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης και μέριμνα για την προετοιμασία αυτών.

 

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους διεθνείς οργανισμούς ασκείται από τα τμήματα αυτής κατά το λόγο της αρμοδιότητας του καθενός από αυτά.

 

3. Η Διεύθυνση στελεχώνεται με προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης και των τμημάτων επιλέγονται υπάλληλοι από το μόνιμο προσωπικό του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών, από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων ή προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικοτήτων αντίστοιχων με τον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών. Ειδικά για το Τμήμα Γ' μπορεί να προΐσταται και το μόνιμο και το αορίστου χρόνου προσωπικό κλάδου ή ειδικότητας Πληροφορικής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για την επιλογή στη θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή Τμήματος οι υποψήφιοι:

 

α) απαιτείται να έχουν διανύσει πέντε έτη υπηρεσίας στο βαθμό Α' για τη θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και τρία έτη στο βαθμό Α' για τη θέση προϊσταμένου τμήματος,

 

β) τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 85 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010), εφαρμόζονται και για το επιστημονικό προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για επιλογή των προϊσταμένων της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής από το τακτικό προσωπικό και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου τα κριτήρια του χρόνου υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου και του χρόνου υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου, που προβλέπονται στα εδάφια τρίτο και τέταρτο της περίπτωσης β' του άρθρου 85 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα αιρετά τακτικά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται ένα από το τακτικό προσωπικό και ένα από το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.