Νόμος 3528/07

Ν3528/2007: Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3528/2007: Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, (ΦΕΚ 26/Α/2007), 09-02-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως καταρτίσθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 14 παράγραφος 1 του νόμου 3242/2004, του οποίου το κείμενο έχει ως εξής:

 

Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

 

Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα

Άρθρο 2: Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 3: Αμφισβήτηση ιδιότητας υπαλλήλου

 

Μέρος Α: Προϋποθέσεις διορισμού

 

Κεφάλαιο Α: Προσόντα και κωλύματα διορισμού

 

Άρθρο 4: Ιθαγένεια

Άρθρο 5: Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Άρθρο 6: Ηλικία διορισμού

Άρθρο 7: Υγεία

Άρθρο 8: Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

Άρθρο 9: Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους

Άρθρο 10: Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού

 

Κεφάλαιο Β: Πλήρωση θέσεων

 

Άρθρο 11: Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων

Άρθρο 12: Τρόπος πλήρωσης θέσεων

Άρθρο 13: Αρμόδιο όργανο

Άρθρο 14: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Διορισμός

 

Άρθρο 15: Υποχρέωση διορισμού

Άρθρο 16: Αρμοδιότητα έκδοσης και τύπος πράξης διορισμού

Άρθρο 17: Δημοσίευση και κοινοποίηση πράξης διορισμού

Άρθρο 19: Ορκωμοσία - Ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 20: Ανάκληση διορισμού

Άρθρο 21: Αναδιορισμός

Άρθρο 23: Προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου

 

Μέρος Β: Υποχρεώσεις - περιορισμοί - κωλύματα - αστική ευθύνη

 

Κεφάλαιο Α: Υποχρεώσεις των υπαλλήλων

 

Άρθρο 24: Πίστη στο Σύνταγμα

Άρθρο 25: Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών

Άρθρο 26: Εχεμύθεια

Άρθρο 27: Συμπεριφορά υπαλλήλου

Άρθρο 28: Περιουσιακή κατάσταση

Άρθρο 29: Χρόνος παροχής εργασίας

Άρθρο 30: Καθήκοντα υπαλλήλου

 

Κεφάλαιο Β: Περιορισμοί των υπαλλήλων

 

Άρθρο 31: Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Άρθρο 32: Συμμετοχή σε εταιρείες

 

Κεφάλαιο Γ: Ασυμβίβαστα έργα ή ιδιότητες

 

Άρθρο 33: Έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα

Άρθρο 34: Δικηγορική ιδιότητα

Άρθρο 35: Κατοχή δεύτερης θέσης

 

Κεφάλαιο Δ: Κωλύματα

 

Άρθρο 36: Κώλυμα συμφέροντος

Άρθρο 37: Κώλυμα εντοπιότητας

 

Κεφάλαιο Ε: Αστική ευθύνη

 

Άρθρο 38: Αστική ευθύνη

 

Μέρος Γ: Δικαιώματα

 

Κεφάλαιο Α: Μονιμότητα

 

Άρθρο 39: Δικαίωμα μονιμότητας - Εξαιρέσεις

Άρθρο 40: Δοκιμαστική υπηρεσία - Μονιμοποίηση

 

Κεφάλαιο Β: Μισθός - συνθήκες εργασίας

 

Άρθρο 41: Δικαίωμα - Αξίωση μισθού

Άρθρο 44: Όροι υγιεινής και ασφάλειας

 

Κεφάλαιο Γ: Θεμελιώδη δικαιώματα

 

Άρθρο 45: Ελευθερία της έκφρασης

Άρθρο 46: Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα απεργίας

 

Κεφάλαιο Δ: Εκπαίδευση προσωπικού

 

Άρθρο 47: Υπηρεσιακή εκπαίδευση

 

Κεφάλαιο Ε: Κανονική άδεια

 

Άρθρο 48: Δικαίωμα κανονικής άδειας

Άρθρο 49: Χορήγηση κανονικής άδειας

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Άδειες διευκολύνσεων

 

Άρθρο 50: Δικαίωμα ειδικής άδειας

Άρθρο 51: Άδειες χωρίς αποδοχές

Άρθρο 52: Άδειες μητρότητας

Άρθρο 53: Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις

 

Κεφάλαιο Ζ: Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας

 

Άρθρο 54: Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας

Άρθρο 55: Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

Άρθρο 56: Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας

Άρθρο 57: Υγειονομική περίθαλψη - Έξοδα κηδείας

 

Κεφάλαιο Η: Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης

 

Άρθρο 58: Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Άρθρο 59: Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους

Άρθρο 60: Άδειες εξετάσεων

 

Κεφάλαιο Θ: Ηθικές αμοιβές

 

Άρθρο 61: Έπαινος - Μετάλλιο

Άρθρο 64: Βράβευση προτάσεων ή μελετών

 

Μέρος Δ: Υπηρεσιακές μεταβολές

 

Κεφάλαιο Α: Κινητικότητα

 

Άρθρο 65: Τοποθέτηση

Άρθρο 66: Μετακίνηση

Άρθρο 67: Μετάθεση

Άρθρο 68: Απόσπαση

 

Κεφάλαιο Β: Κινητικότητα - Μετάταξη

 

Άρθρο 69: Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας

Άρθρο 70: Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Άρθρο 71: Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία

Άρθρο 72: Μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών

Άρθρο 73: Διαδικασία μετατάξεων εντός του ίδιου φορέα

Άρθρο 74: Πράξη μετάταξης

Άρθρο 75: Ειδικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Κατηγορίες - κλάδοι - προσόντα

 

Άρθρο 76: Κατάταξη θέσεων σε κατηγορίες

Άρθρο 77: Θέσεις κατά κατηγορία - Τυπικά προσόντα

Άρθρο 78: Θέσεις και τυπικά προσόντα κατά κλάδο - Καθήκοντα

Άρθρο 79: Διυπουργικοί κλάδοι

 

Κεφάλαιο Δ: Προαγωγή - προϊστάμενοι

 

Άρθρο 80: Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων

Άρθρο 81: Αξιολόγηση

Άρθρο 82: Χρόνος προαγωγής

Άρθρο 83: Σύστημα προαγωγών - Πίνακες προακτέων

Άρθρο 84: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Άρθρο 85: Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

Άρθρο 86: Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Άρθρο 87: Αναπλήρωση προϊσταμένων

Άρθρο 88: Καταστάσεις υπαλλήλων

Άρθρο 89: Χρόνος μη υπολογιζόμενος για προαγωγή

Άρθρο 90: Έλεγχος νομιμότητας πινάκων προακτέων

Άρθρο 91: Ειδικές περιπτώσεις εγγραφής σε πίνακες προακτέων

Άρθρο 95: Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου

Άρθρο 98: Βαθμολογική ένταξη

 

Κεφάλαιο Ε: Διαθεσιμότητα

 

Άρθρο 99: Θέση σε διαθεσιμότητα

Άρθρο 100: Διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας

Άρθρο 101: Διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης

Άρθρο 102: Αποδοχές διαθεσιμότητας

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Αργία - αναστολή άσκησης καθηκόντων

 

Άρθρο 103: Αυτοδίκαιη αργία

Άρθρο 104: Δυνητική θέση σε αργία - Αναστολή άσκησης καθηκόντων

Άρθρο 105: Συνέπειες αργίας

 

Μέρος Ε: Πειθαρχικό δίκαιο

 

Τμήμα Α: Πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές αρχές και πειθαρχικά παραπτώματα

 

Άρθρο 106: Πειθαρχικό παράπτωμα

Άρθρο 107: Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων

Άρθρο 108: Εφαρμογή κανόνων και αρχών του ποινικού δικαίου

 

Κεφάλαιο Β: Πειθαρχικές ποινές

 

Άρθρο 109: Πειθαρχικές ποινές

 

Κεφάλαιο Γ: Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων

 

Άρθρο 110: Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων

Άρθρο 111: Σχέση πειθαρχικού παραπτώματος και ποινής

Άρθρο 112: Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων

Άρθρο 113: Λήξη πειθαρχικής ευθύνης

Άρθρο 114: Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη

Άρθρο 115: Αυτοτέλεια κολάσιμου του πειθαρχικού παραπτώματος

 

Κεφάλαιο Δ: Πειθαρχικά όργανα

 

Άρθρο 116: Πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 117: Πειθαρχικώς προϊστάμενοι

Άρθρο 118: Αρμοδιότητα πειθαρχικώς προϊσταμένων

Άρθρο 119: Αρμοδιότητα διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Άρθρο 120: Αρμοδιότητα πειθαρχικών συμβουλίων

Άρθρο 121: Ενιαία κρίση πειθαρχικών παραπτωμάτων

 

Τμήμα Β: Πειθαρχική διαδικασία

 

Κεφάλαιο Α: Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

 

Άρθρο 122: Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

Άρθρο 123: Παραπομπή στο υπηρεσιακό συμβούλιο

Άρθρο 124: Διαδικασία και συνέπειες παραπομπής

 

Κεφάλαιο Β: Προκαταρκτική έρευνα - ένορκη διοικητική εξέταση - πειθαρχική ανάκριση

 

Άρθρο 125: Προκαταρκτική εξέταση

Άρθρο 126: Ένορκη διοικητική εξέταση

Άρθρο 127: Πειθαρχική ανάκριση

Άρθρο 128: Ανακριτικές πράξεις

Άρθρο 129: Αυτοψία

Άρθρο 130: Μάρτυρες

Άρθρο 131: Πραγματογνώμονες

Άρθρο 132: Εξέταση διωκομένου

Άρθρο 133: Ενέργειες μετά την ανάκριση

 

Κεφάλαιο Γ: Απολογία

 

Άρθρο 134: Κλήση σε απολογία

Άρθρο 135: Απολογία

 

Κεφάλαιο Δ: Διαδικασία ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου

 

Άρθρο 136: Προσδιορισμός ημέρας συνεδρίασης - Παράσταση διωκομένου

Άρθρο 137: Κωλύματα και εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου

 

Κεφάλαιο Ε: Γενικές διαδικαστικές διατάξεις

 

Άρθρο 138: Κοινοποιήσεις στον διωκόμενο

Άρθρο 139: Εκτίμηση αποδείξεων

Άρθρο 140: Πειθαρχική απόφαση

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ένσταση - προσφυγή - επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας

 

Άρθρο 141: Ένσταση

Άρθρο 142: Προσφυγή

Άρθρο 143: Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας

 

Κεφάλαιο Ζ: Εκτέλεση απόφασης - διαγραφή ποινών - δαπάνες

 

Άρθρο 144: Εκτέλεση απόφασης

Άρθρο 145: Διαγραφή πειθαρχικών ποινών

Άρθρο 146: Δαπάνες πειθαρχικής διαδικασίας

 

Τμήμα Γ: Πειθαρχικά συμβούλια

 

Άρθρο 146Α: Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 146Β: Σύσταση - Συγκρότηση και λειτουργία πειθαρχικών συμβουλίων

 

Μέρος ΣΤ: Λύση υπαλληλικής σχέσης

 

Κεφάλαιο Α: Λύση υπαλληλικής σχέσης

 

Άρθρο 147: Λόγοι λύσης

 

Κεφάλαιο Β: Παραίτηση

 

Άρθρο 148: Παραίτηση

 

Κεφάλαιο Γ: Έκπτωση

 

Άρθρο 149: Αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης

Άρθρο 150: Επαναφορά στην υπηρεσία μετά από έκπτωση

Άρθρο 151: Έκπτωση λόγω απώλειας ιθαγένειας

 

Κεφάλαιο Δ: Απόλυση

 

Άρθρο 152: Λόγοι απόλυσης

Άρθρο 153: Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα

Άρθρο 154: Απόλυση λόγω κατάργησης θέσης

Άρθρο 155: Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας

Άρθρο 156: Πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης

 

Μέρος Ζ: Συλλογικά όργανα

 

Κεφάλαιο Α: Υπηρεσιακά συμβούλια

 

Άρθρο 157: Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων - Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων

Άρθρο 158: Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων - Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων

Άρθρο 159: Υπηρεσιακά Συμβούλια

Άρθρο 160: Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 161: Εκπροσώπηση των φύλων

Άρθρο 162: Λειτουργία των Συμβουλίων

Άρθρο 163: Συγκρότηση και Λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

 

Κεφάλαιο Β: Υγειονομικές επιτροπές

 

Άρθρο 164: Είδη υγειονομικών επιτροπών

Άρθρο 165: Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές

Άρθρο 166: Επιτροπές προσφυγών

Άρθρο 167: Ειδικές υγειονομικές επιτροπές

 

Μέρος Η: Τελικές - μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 168: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 169: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο δεύτερο

 

Οι διατάξεις των κεφαλαίων Δ', Ε', ΣΤ', Ζ', Η', Θ' του Μέρους Γ' του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου εφαρμόζονται και στο μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού.

 

Άρθρο τρίτο

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πλην των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86, οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν από 01-01-2008.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-02-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.