Νόμος 3878/10 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης του άρθρου 27 του νόμου 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/2005) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής. Οι διατάξεις που αναφέρονται στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης εξακολουθούν να ισχύουν για την Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής, κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

 

β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά το σκοπό, τις ειδικότερες αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής, την οργανωτική διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της, τη σύσταση των υπηρεσιών και των διοικητικών μονάδων της, τις επί μέρους αρμοδιότητες αυτών, τα θέματα του προσωπικού, την κατανομή του προσωπικού ανά κατηγορία στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας, τα θέματα του προϋπολογισμού της και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

2. Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 220/2000 (ΦΕΚ 190/Α/2000) μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων και Εγκαταστάσεων Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης με αντικείμενο τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή των έργων, τα οποία: α) έχουν ήδη ανατεθεί στην ειδική υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και β) ανατίθενται κάθε φορά στην ως άνω υπηρεσία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων εξακολουθούν να ισχύουν για την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων και Εγκαταστάσεων Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

3. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) μετά τη φράση ως προς τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις προστίθεται η φράση και ως προς τα λοιπά έργα και εγκαταστάσεις.

 

4. Προσωπικό, που απασχολούνταν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μέχρι την 31-12-2009, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι 31-12-2010 λόγω επειγουσών και αυξημένων υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ανάληψη διεθνών αθλητικών οργανώσεων και έργων εθνικής σημασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.