Νόμος 2947/01 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Έκδοση οικοδομικών αδειών για τις Ολυμπιακές κτιριακές εγκαταστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2730/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Για την κατασκευή των μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στα Ολυμπιακά έργα της παραγράφου 1 και στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου, 2 του νόμου αυτού, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση οικοδομικών αδειών. Οι οικοδομικές άδειες των εγκαταστάσεων αυτών χορηγούνται από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που συγκροτήθηκε με το υπ' αριθμόν 158/2000 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 139/Α/2000), όπως αυτό ισχύει, μέσα σε 60 ημέρες από τότε που υποβάλλεται σε αυτήν πλήρης φάκελος για έκδοση της άδειας. Στην αρμοδιότητα της παραπάνω υπηρεσίας ανήκει επίσης η έκδοση οικοδομικών αδειών για τη μετασκευή, επισκευή, εκσυγχρονισμό, προσθήκη και επέκταση των μόνιμων Ολυμπιακών αθλητικών και συνοδευτικών εγκαταστάσεων που ανατίθενται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, βάσει της προβλεπόμενης στην παράγραφο 11 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι απαραίτητες μελέτες, σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των παραπάνω εγκαταστάσεων, η σχετική διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των αδειών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με όμοια απόφαση συγκροτείται Ειδική Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, αποτελούμενη από τρεις αρχιτέκτονες μηχανικούς, με ισάριθμους αναπληρωτές, που διαθέτουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εμπειρία από της κτήσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι ο έλεγχος της αισθητικής των κτιριακών εγκαταστάσεων της παρούσας παραγράφου και της ένταξής τους στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής, ο κανονισμός λειτουργίας της, η διαδικασία ελέγχου των σχετικών μελετών και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Κατά των πράξεων της παραπάνω επιτροπής δεν χωρούν ενστάσεις.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 2730/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για την έκδοση οικοδομικών αδειών κατασκευής νέων μόνιμων αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και στις οποίες θα διεξαχθούν Ολυμπιακά αθλήματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Η σχετική αίτηση για την έκδοση της άδειας υποβάλλεται στην υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου είτε από τον κύριο του έργου είτε από αυτόν που έλκει εξ αυτού δικαιώματα,

 

β. Οι κτιριακές και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως εάν εντάσσονται ή μη στην Ολυμπιακή προετοιμασία, και οι βοηθητικοί χώροι τους που έχουν ανεγερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου χωρίς την κατά νόμο οικοδομική άδεια και ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στους οποίους έχουν παραχωρηθεί βάσει των νόμων 2503/1997 και 2880/2001, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες, εφόσον δεν παραβιάζουν τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής τους ή αντίστοιχα αυτές που ισχύουν σήμερα. Η νομιμότητα της κτιριακής εγκατάστασης διαπιστώνεται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

γ. Αυθαίρετες εγκαταστάσεις της προηγούμενης περιπτώσεως, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμοποίησης, μπορούν να εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, εφόσον έχουν ανεγερθεί σε δομήσιμους χώρους και ταυτόχρονα δεν είναι επικίνδυνες από στατική άποψη και δεν παραβλάπτουν το άμεσο ή ευρύτερο περιβάλλον με τη χρήση που έχουν. Η απόφαση για την εξαίρεση ή μη από την κατεδάφιση εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές σύνταξης μελετών που εφαρμόζονται για την έκδοση οικοδομικών αδειών, Οι απαιτούμενοι έλεγχοι ακολουθούν τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής των αυθαίρετων κτιρίων. Η απόφαση περιέχει την τοποθεσία και την τεχνική περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων και τα στοιχεία των σχετικών διαγραμμάτων που τηρούνται στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Με την παραπάνω απόφαση μπορεί να επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες ή κατόχους ή σε αυτούς που έλκουν εξ αυτών δικαιώματα, πρόσθετοι όροι που αποσκοπούν στη στατική ενίσχυση και στη λειτουργική ή μορφολογική βελτίωση και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος κτίσματος.

 

δ. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή αντίστοιχα της διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού που προβλέπεται στην περίπτωση β', επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για περαιτέρω προσθήκες και επεκτάσεις, καθώς και για ανέγερση νέων εγκαταστάσεων και γενικά οποιωνδήποτε οικοδομικών εργασιών, Η έκδοση οικοδομικών αδειών προσθηκών και επεκτάσεων και εν γένει οικοδομικών αδειών για τη βελτίωση, την επισκευή, τη μετασκευή και τον εκσυγχρονισμό των παραπάνω εγκαταστάσεων γίνεται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υφυπουργού Πολιτισμού ορίζονται οι απαραίτητες μελέτες, σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των παραπάνω εγκαταστάσεων και η σχετική διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των αδειών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια ή όμοια απόφαση μπορεί να συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Γραφείο ή Τμήμα Εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών και να καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και η διάρθρωση των διοικητικών μονάδων του, τα προσόντα των προϊσταμένων και ο τρόπος αναπλήρωσης αυτών, ο αριθμός και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού.}

 

3. α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού μπορούν να τροποποιούνται και να συμπληρώνονται τα προεδρικά διατάγματα 158/2000 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων μελέτης και κατασκευής Ολυμπιακών Έργων (ΦΕΚ 139/Α/2000) και 220/2000 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων (ΦΕΚ 190/Α/2000), όπως εκάστοτε ισχύουν, ως προς τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και ως προς τα λοιπά έργα και εγκαταστάσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα των παραπάνω ειδικών υπηρεσιών, τη διάρθρωση των τμημάτων της Προϊσταμένης Αρχής και τα προσόντα των προϊσταμένων των επί μέρους τμημάτων και γραφείων, καθώς και τον αριθμό και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού,

 

β. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να συνιστάται στην Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων μελέτης και κατασκευής Ολυμπιακών Έργων Τμήμα Εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών και να καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και η διάρθρωση των διοικητικών μονάδων του, τα προσόντα των προϊσταμένων του προσωπικού αυτού, ο αριθμός του προσωπικού και κάθε σχετική λεπτομέρεια, Για τη στελέχωση του τμήματος αυτού επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων, Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι την 31-12-2004. Το προσωπικό που αποσπάται λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997).

 

Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα του αποσπώμενου.

 

γ. Μέχρι τη σύσταση του τμήματός της περιπτώσεως β' της παρούσας παραγράφου, οι σχετικές οικοδομικές άδειες εκδίδονται από την υπηρεσία και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της με το παρόντα νόμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/2010).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών, που έχει συσταθεί με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 565/1984 (ΦΕΚ 204/Α/1984), όπως αυτό ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίησή του με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 2/1997 (ΦΕΚ 1/Α/1997), η εποπτεία, επίβλεψη, μελέτη, έλεγχος μελέτης, δημοπράτηση και κατασκευή μόνιμων ή και προσωρινών κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και οι οποίες ανατίθενται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, βάσει της προβλεπόμενης στην παράγραφο 11 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

5. Οι οικοδομικές άδειες για την κατασκευή, επισκευή, μετασκευή,επέκταση και εκσυγχρονισμό των σταθμών και των κάθε είδους κτιριακών εγκαταστάσεων του προαστιακού σιδηροδρόμου, που εξυπηρετεί τις διαδρομές της περιπτώσεως α' της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α/2001), χορηγούνται από την υπηρεσία και κατά τη διαδικασία της περιπτώσεως β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2730/1999, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, ύστερα από αίτηση του κυρίου του έργου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.