Νόμος 3882/10 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Κομβικά Σημεία Επαφής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται διαρκείς συντονιστικές επιτροπές με τίτλο Κομβικά Σημεία Επαφής, ως εξής:

 

α) Σε κάθε Υπουργείο τουλάχιστον ένα (1) και μέχρι πέντε (5) Κομβικά Σημεία Επαφής, με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων δημόσιων αρχών του εν λόγω Υπουργείου. Σε περίπτωση σύστασης περισσότερων του ενός Κομβικού Σημείου Επαφής το καθένα είναι υπεύθυνο για διακριτό αριθμό φορέων.

 

β) Σε κάθε Περιφέρεια, του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), ένα Κομβικό Σημείο Επαφής, με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων δημόσιων αρχών της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

 

γ) Σε κάθε Δήμο του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) ένα Κομβικό Σημείο Επαφής, με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων δημόσιων αρχών του συγκεκριμένου Δήμου.

 

δ) Σε κάθε αποκεντρωμένη διοίκηση, του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), ένα Κομβικό Σημείο Επαφής με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων δημόσιων αρχών της συγκεκριμένης Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

2. Τα Κομβικά Σημεία Επαφής ορίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των ανωτέρω δημόσιων αρχών και είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος νόμου για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπούν. Με τις ίδιες αποφάσεις, ορίζονται οι πρόεδροι των Κομβικών Σημείων Επαφής οι οποίοι εκπροσωπούν επίσημα τα Κομβικά Σημεία Επαφής, καθώς και κάθε σχετικό για την άσκηση του έργου τους.

 

3. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:

 

α) συνιστώνται τα Κομβικά Σημεία Επαφής ανά Υπουργείο και

 

β) εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία καθορίζονται οι χρονικές προθεσμίες για τη σύσταση Κομβικού Σημείου Επαφής στους δήμους, τις περιφέρειες και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

 

4. Κάθε Κομβικό Σημείο Επαφής, διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της δημόσιας αρχής και τους εποπτευόμενους φορείς της και αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.

 

5. Ειδικότερα, το έργο των Κομβικών Σημείων Επαφής περιλαμβάνει:

 

5.1. Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων:

 

α) των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί,

 

β) των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί,

 

γ) των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις),

 

δ) του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο,

 

ε) του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους.

 

5.1.1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας συμπληρώνεται και τροποποιείται η δομή και το περιεχόμενο του ανωτέρω καταλόγου.

 

5.1.2. Ο κατάλογος διατίθεται ηλεκτρονικά από το Κομβικό Σημείο Επαφής προς τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ενημερώνεται διαρκώς. Ο Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας οφείλει να προσφέρει τα βέλτιστα τεχνικά μέσα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας τήρησης, αποστολής και ενημέρωσης του καταλόγου.

 

5.2. Την υποχρέωση ενημέρωσης του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής που εκπροσωπείται από το Κομβικό Σημείο Επαφής να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά Δεδομένα.

 

5.3. Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών μέτρων ώστε:

 

α) τα γεωχωρικά Δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες των δημόσιων αρχών να εντάσσονται στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών,

 

β) τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά Δεδομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου,

 

γ) οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας και του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών.

 

5.4. Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18.

 

6. Τα Κομβικά Σημεία Επαφής δύνανται να προτείνουν στις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

7. Για την εκτέλεση του έργου τους, τα Κομβικά Σημεία Επαφής δύναται να επιβοηθούνται από ομάδες εργασίας που συγκροτούνται με αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου της δημόσιας αρχής.

 

8. Τα Κομβικά Σημεία Επαφής συγκροτούνται από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητας τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.