Νόμος 3883/10 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Ζητήματα εναλλακτικής υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο Κεφάλαιο Ι (Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση - Εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης) του νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α/2005), όπως ισχύει, επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:

 

α. Από τον τίτλο του Κεφαλαίου Ι διαγράφεται η φράση Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση.

 

β. Στο άρθρο 59 παράγραφος 1 η φράση τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση αντικαθίσταται με τη φράση τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 

γ. Στο άρθρο 59 η υποπαράγραφος α' της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Όσοι έχουν υπηρετήσει ενόπλως για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στις ελληνικές ή ξένες Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας, μετά τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων που τους εμποδίζουν στην εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης.}

 

δ. Στο άρθρο 59 παράγραφος 4 διαγράφεται η φράση είτε άοπλη στρατιωτική υποχρέωση είτε.

 

ε. Από τον τίτλο του άρθρου 60 διαγράφεται η φράση της άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή.

 

στ. Στο άρθρο 60 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 ως εξής:

 

{1. Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία, διπλάσια από εκείνη που θα εκπλήρωναν εάν υπηρετούσαν ενόπλως.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης και πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, όχι όμως πριν από τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που ισχύει για την οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων οπλιτών οποιουδήποτε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, προσαυξημένου τουλάχιστον κατά δύο (2) μήνες.}

 

ζ. Στον τίτλο του άρθρου 61 διαγράφεται η φράση της άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή.

 

η. Στο άρθρο 61 καταργείται η παράγραφος 1 και οι παράγραφοι 2 και 3 αναριθμούνται σε 1 και 2, αντίστοιχα.

 

θ. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 διαγράφονται οι φράσεις κατά περίπτωση και ή η κατάταξη τους στις Ένοπλες Δυνάμεις για άοπλη στρατιωτική υποχρέωση.

 

ι. Στον τίτλο του άρθρου 64 διαγράφεται η λέξη κατάταξη, η παράγραφος 1 καταργείται και οι παράγραφοι 2 έως και 9 αναριθμούνται σε 1 έως και 8, αντίστοιχα.

 

ι)α. Η υποπαράγραφος δ' της αναριθμημένης παραγράφου 2 του άρθρου 64 τροποποιείται ως εξής:

 

{Δικαιούνται τροφή και στέγη από τον φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, καταβάλλεται σε αυτούς χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία της καταβολής του, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και των συναρμόδιων Υπουργών.}

 

ι)β. Στο άρθρο 64 οι αναριθμημένες παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 τροποποιούνται ως εξής:

 

{4. Εκπίπτουν από το δικαίωμα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας όσοι:

 

α. Εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του νόμου αυτού.

 

β. Κηρύσσονται ανυπότακτοι, λόγω μη παρουσίασης τους στον φορέα που διατέθηκαν εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας.

 

γ. Διαπράττουν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα, τα οποία μπορούν να επιφέρουν, για το προσωπικό του φορέα που διατέθηκαν, απόλυση ή λύση της σχέσης εργασίας.

 

5. Σε περίπτωση έκπτωσης από το δικαίωμα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, το υπόλοιπο των υποχρεώσεων εκπληρώνεται ενόπλως. Ο χρόνος εναλλακτικής υπηρεσίας που διανύθηκε αναγνωρίζεται ως χρόνος ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης κατά το ήμισυ.

 

6. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το υπόλοιπο του χρόνου που υποχρεούνται να εκπληρώσουν οι εκπίπτοντες δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών.

 

7. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία παρέχουν δικαίωμα χορήγησης αναβολής λόγω υπηρετούντος αδελφού, της οποίας η διάρκεια είναι ίση με το χρόνο της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που θα εκπλήρωναν, αν υπηρετούσαν ενόπλως.

 

8. Όσοι συμπληρώνουν τον καθορισμένο χρόνο εναλλακτικής υπηρεσίας απολύονται από τον φορέα στον οποίο διατέθηκαν. Αυτοί παρέχουν εναλλακτική εφεδρική υπηρεσία, της οποίας η διάρκεια και οι λεπτομέρειες εκπλήρωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

ι)γ. Στο άρθρο 64 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

 

{9. Προσαυξάνεται η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας κάθε φορά που οι αντιρρησίες συνείδησης:

 

α. Ασκούν συνδικαλιστική δραστηριότητα ή συμμετέχουν σε απεργία κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους. Στην περίπτωση αυτή η εναλλακτική υπηρεσία αυξάνεται για χρόνο ίσο με τις ημέρες απεργίας.

 

β. Τιμωρούνται κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους, εξαιτίας παράβασης των διατάξεων για χορήγηση αδειών απουσίας, με ποινές οι οποίες ισχύουν για τους υπαλλήλους του φορέα που διατέθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η εναλλακτική υπηρεσία αυξάνεται για χρόνο διπλάσιο των ημερών αδικαιολόγητης απουσίας.}

 

ι)δ. Στον τίτλο του άρθρου 65 διαγράφονται οι φράσεις άοπλη στρατιωτική υποχρέωση ή και πολιτική κοινωνική.

 

ι)ε. Στο άρθρο 65 παράγραφος 2 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο.

 

ι)στ. Στο άρθρο 65 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4, ως εξής:

 

{3. Όσοι έχουν εκπληρώσει ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση και αρνούνται για λόγους συνείδησης να εκπληρώσουν τις εφεδρικές τους υποχρεώσεις, εφόσον αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, εξαιρούνται από την πρόσκληση για κατάταξη και διαγράφονται από την εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων, με την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του παρόντος νόμου.

 

4. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 64 του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.