Νόμος 3883/10 - Άρθρο 87

Άρθρο 87: Μεταβατικές ρυθμίσεις για τις συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων που είχαν συναφθεί μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και προμηθευτών αμυντικού υλικού και οι οποίες έληξαν, συνολικά ή εν μέρει ανεκτέλεστες, με αποτέλεσμα την επιβολή ποινικών ρητρών σε βάρος των αντισυμβαλλομένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μπορούν να αναβιώσουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της επόμενης παραγράφου, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δηλώσει εγγράφως προς αυτό ότι επιθυμεί την υπαγωγή του στην παρούσα ρύθμιση αντί της καταβολής ποινικών ρητρών.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τους συλλογικούς φορείς της αμυντικής βιομηχανίας και γνώμη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, η οποία διατυπώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στο περιεχόμενο και τον τρόπο εκτέλεσης των νέων συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων, καταρτίζεται πρότυπη σύμβαση, θεσπίζονται οι αναγκαίες εγγυήσεις διαφάνειας, εισάγονται διαδικασίες ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών, δειγματοληπτικού αρχικά και σε περίπτωση εντοπισμού παράβασης γενικευμένου χαρακτήρα, και προβλέπεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Η διάρκεια των νέων αυτών συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31-12-2014, το δε αντικείμενο τους εντάσσεται σε κατάλογο προγραμμάτων αντισταθμιστικών ωφελημάτων που καταρτίζεται από τους συλλογικούς φορείς της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας προς όφελος αυτής και σύμφωνα με τις παραγωγικές δυνατότητες των μελών της. Ο κατάλογος υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων για αξιολόγηση και οριστικοποίηση του κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

 

4. Η οικονομική αξία του φυσικού αντικειμένου των νέων συμβάσεων προσδιορίζεται με βάση τις διεθνώς ισχύουσες τιμές. Η ονομαστική αξία τους πρέπει να αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο στο ένα τέταρτο της ανεκτέλεστης πιστωτικής υποχρέωσης του υποκείμενου σε παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Προς το σκοπό αυτόν αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία. Καταργείται η έννοια της πιστωτικής αξίας και δεν μπορούν να προβλέπονται συντελεστές υπολογισμού της.

 

5. Οι νέες συμβάσεις πριν τη σύναψη τους ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ οι σχετικές διαφορές κρίνονται από τα ελληνικά δικαστήρια.

 

6. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 προθεσμίας ενημερώνεται η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του άρθρου αυτού. Ο Υπουργός μπορεί στο στάδιο μεταξύ του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και της σύναψης της σύμβασης να ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

 

Στην επιτροπή αποστέλλονται ούτως ή άλλως αντίγραφα όλων των συμβάσεων πριν τη σύναψη τους.

 

7. Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού μπορούν να υπαχθούν και ισχύουσες συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δηλώσει εγγράφως ότι επιθυμεί την αντικατάσταση της από σύμβαση νέου τύπου.

 

8. Οι ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 ως προς τον τρόπο ελέγχου των δικαιολογητικών μπορούν να επεκταθούν και στις ισχύουσες συμβάσεις των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δηλώσει εγγράφως ότι συμφωνεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου τρίτου του νόμου 4376/2016 (ΦΕΚ 53/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.