Νόμος 3910/11 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του νόμου 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Συμβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της ίδιας κατεύθυνσης, καταρτίζει το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους πρόγραμμα επιμόρφωσης, το οποίο μπορεί να συμπληρώνεται ή να τροποποιείται με τον ίδιο τρόπο. Για τη διαμόρφωση του προγράμματος λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι προτάσεις των δικαστικών λειτουργών, των Προέδρων των Δικαστηρίων και των τριμελών συμβουλίων που διευθύνουν τα δικαστήρια ή των προϊσταμένων των εισαγγελιών, οι οποίες ζητούνται ειδικώς για το σκοπό αυτόν. Το πρόγραμμα αναρτάται στο κατάστημα της Σχολής και δημοσιεύεται σε ειδικό τεύχος, που εκδίδεται από αυτήν. Για προγράμματα επιμόρφωσης των Εισαγγελέων εισήγηση καταθέτει ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Εισαγγελέων.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του νόμου 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η απόφαση επιλογής πρέπει να είναι αιτιολογημένη.}

 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 39 του νόμου 3689/2008 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Το Συμβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης ορίζει, με απόφαση του που λαμβάνει αμέσως μετά την κατάρτιση του προγράμματος επιμόρφωσης, τριμελή οργανωτική επιτροπή για κάθε επί μέρους πρόγραμμα, και ένα από τα μέλη της, ως υπεύθυνο προγράμματος, από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 43. Με την ίδια απόφαση ορίζονται επίσης τρία αναπληρωματικά μέλη από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο ίδιο εδάφιο.

 

2. Η τριμελής οργανωτική επιτροπή, η οποία εποπτεύεται από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, επικουρούμενο από τον Σύμβουλο Επιμόρφωσης για τα θέματα ευρωπαϊκού δικαίου, εξειδικεύει το κάθε επί μέρους πρόγραμμα, ορίζει, αντικαθιστά και συντονίζει τους εισηγητές και όσους προεδρεύουν στις συνεδριάσεις. Ο υπεύθυνος προγράμματος, ο οποίος δεν πρέπει να έχει την ιδιότητα του εισηγητή, είναι αρμόδιος για την επίλυση οποιουδήποτε οργανωτικού ζητήματος και γενικά επιμελείται της εφαρμογής του προγράμματος.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 41 του νόμου 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Συμβουλίου Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της ίδιας κατεύθυνσης ή, κατά περίπτωση, του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Εισαγγελέων, μπορεί να διοργανώνονται από τη Σχολή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με αντίστοιχους δικαστικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά προγράμματα κατάρτισης ή επιμόρφωσης για δικαστικούς λειτουργούς που προέρχονται από τα κράτη αυτά ή από τρίτες χώρες. Για το σκοπό αυτόν, η Σχολή συμμετέχει, αντιστοίχως, στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Δικαστική Εκπαίδευση (EJTN) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων ή των φορέων που παρέχουν Δικαστική Εκπαίδευση (Δίκτυο της Λισσαβόνας).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.