Νόμος 3918/11 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται οι όροι με την ακόλουθη έννοια:

 

α) Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής ΦΚΑ): οι Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ή από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ύστερα από την έναρξη λειτουργίας του όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόμου.

 

β) Φαρμακεία: οι ιδιωτικοί φορείς λιανικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων, που λειτουργούν νομίμως και συνάπτουν συμβάσεις με τους Κλάδους Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ατομικά ή συλλογικά.

 

γ) Οφειλές σε φαρμακεία: τα ποσά που οφείλουν οι Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης προς τα φαρμακεία που πηγάζουν από την εφαρμογή των μεταξύ τους συμβάσεων και την εκτέλεση των συνταγών φαρμάκων των ασφαλισμένων.

 

δ) Εμπρόθεσμη καταβολή: η απόδοση των οφειλών είτε ως προκαταβολή είτε ως εξόφληση εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 121/2008 άρθρο 5 παράγραφος 1 περίπτωση ε' και νόμος 3172/2003 άρθρο 22 παράγραφος Β1), το οποίο άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του λογαριασμού του κάθε φαρμακείου από τη φαρμακευτική υπηρεσία του εκάστοτε Κλάδου Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

δ) Αιτούμενο ποσό: το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που υποβάλλει το φαρμακείο προς τον Κλάδο Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν από την προσθήκη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στο τέλος κάθε μήνα.

 

ε) Επιστροφή (rebate): το ποσό που επιστρέφεται από το φαρμακείο σε κάθε Κλάδο Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με βάση καθορισμένη κλίμακα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΙΒ2 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

2. Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα, υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών.

 

Η κλιμάκωση της επιστροφής αφορά το ύψος του αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Για το χρονικό διάστημα έως την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας το ποσοστό ακολουθεί την εξής προοδευτική διαβάθμιση:

 

Ύψος αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Προοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί του ύψους του αιτούμενου ποσού

Τελικό ποσό κλιμακίου

Συνολικό ποσό ανά κλιμάκιο

Από 1 € έως 2.000 €

0%

-

-

2.001 € - 5.000 €

1,5%

45

45

5.001 € - 10.000 €

2,5%

125

170

10.001 € - 20.000 €

3%

300

470

20.001 € - 30.000 €

4%

400

870

30.001 € - 40.000 €

6%

600

1470

Πάνω από 40.001 €

8%

-

1470 και πλέον

 

Μετά την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας το ποσοστό της επιστροφής κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η προοδευτική διαβάθμιση του προηγούμενου πίνακα για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν εντάσσονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας:

 

Ύψος αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Προοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί του ύψους του αιτούμενου ποσού

Τελικό ποσό κλιμακίου

Συνολικό ποσό ανά κλιμάκιο

Από 1 € έως 4.000 €

0%

-

-

4.001 € - 10.000 €

1%

60

60

10.001 € - 30.000 €

1,5%

150

210

30.001 € - 40.000 €

2%

200

410

40.001 € - 50.000 €

2,5%

250

660

50.001 € - 60.000 €

3%

300

960

60.001 € - 70.000 €

3,5%

350

1310

70.001 € - 80.000 €

4%

400

1710

80.001 € - 100.000 €

4,5%

900

2610

100.001 € - 120.000 €

5%

1000

3610

120.001 € - 140.000 €

5,5%

1100

4710

140.001 € - 160.000 €

6%

1200

5910

Από 160.001 € και πάνω

6,5%

-

5910 και πλέον

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά από διάστημα τριών μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά του προηγούμενου πίνακα με σκοπό το τελικό ποσό επιστροφής να είναι ισοδύναμο με το άθροισμα των ποσών που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της έκπτωσης για κάθε έναν Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ξεχωριστά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΙΒ2 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

3. α) Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο συμψηφίζεται με το ποσό που καταβάλλει εμπρόθεσμα ο Κλάδος Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μετά την έναρξη λειτουργίας του στο φαρμακείο και υπολογίζεται επί του τιμολογίου.

 

β) Η αιτούμενη δαπάνη για τα φαρμακευτικά σκευάσματα της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 υπόκειται σε αυτοτελή υποχρέωση επιστροφής (rebate) ποσοστού 5% επί της αιτούμενης δαπάνης για τα σκευάσματα αυτά.

 

γ) Ο εκάστοτε Κλάδος Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μετά την έναρξη λειτουργίας του, τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, χορηγεί βεβαίωση για το σύνολο των επιστροφών του έτους του κάθε φαρμακείου για φορολογική χρήση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΙΒ2 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μετά την έναρξη λειτουργίας του και των φαρμακείων. Στις συμβάσεις που θα υπογράφονται από τη δημοσίευση του νόμου θα εντάσσεται η σχετική ρύθμιση.

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1132/1981 (ΦΕΚ 51/Α/1981) διαγράφονται οι λέξεις ασφαλιστικά ταμεία και.

 

6. Καθιερώνεται πρόσθετο κλιμακωτό ποσοστό επιστροφών σε κάθε τιμολόγιο πωλήσεων των φαρμακείων προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής:

 

Για τιμολόγια:

Ποσοστό επιστροφής

μέχρι 35.000 €

0%

από 35.001 έως 50.000 €

0,50%

από 50.001 έως 60.000 €

1,25%

από 60.001 έως 80.000 €

2,25%

από 80.001 έως 100.000 €

3,50%

από 100.001 και πάνω

5%

 

Το ποσό που προκύπτει κάθε φορά αναγράφεται στο τιμολόγιο και αφαιρείται από την αξία του ως έκπτωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

7. Τα φαρμακεία δεν υπόκεινται σε κανένα rebate ή επιστροφή προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης για το ποσό των μηνιαίων πωλήσεων που σχετίζονται με τα φάρμακα που διατέθηκαν και έχουν κόστος ημερήσιας θεραπείας κάτω από την τιμή αναφοράς. Επιπρόσθετα, δεν υπόκεινται σε κανένα rebate ή επιστροφή όταν το 70% σε όγκο των φαρμάκων που διατέθηκαν ή το 50% σε αξία είναι φάρμακα με κόστος ημερήσιας θεραπείας μικρότερο από την τιμή αναφοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

8. Καθιερώνεται ποσοστό επιστροφής (rebate) 0,8% επί της λιανικής τιμής των συνταγογραφούμενων φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για το έτος 2018. Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο υπολογίζεται και επιβάλλεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κατά την εκκαθάριση των εκτελεσμένων συνταγών και συμψηφίζεται με οφειλές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προς το φαρμακείο για την εκτέλεση των συνταγών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται για τα επόμενα έτη το ποσοστό επιστροφής, ο τρόπος υπολογισμού του και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της ως άνω διάταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.