Νόμος 3919/11 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Δικηγορικές εταιρείες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2005 (ΦΕΚ 120/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 1: Ίδρυση εταιρείας μεταξύ δικηγόρων

 

1. Δύο ή περισσότεροι Δικηγόροι, μέλη του ίδιου δικηγορικού συλλόγου μπορούν να συστήσουν Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρία, με σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε τρίτους και τη διανομή των συνολικών καθαρών αμοιβών, που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα τους αυτή. Δικηγόρος ή Δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μπορούν να συστήσουν δικηγορική εταιρεία κατά τα ανωτέρω με δικηγόρο ή δικηγόρους μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται με το καταστατικό της.

 

2. Η δικηγορική εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νομοθεσίας του εκάστοτε κράτους υποδοχής.

 

3. Σε κάθε δικηγορικό σύλλογο της χώρας, ο συνολικός αριθμός των δικηγορικών εταιριών, οι οποίες έχουν την έδρα τους στην πρωτοδικειακή του περιφέρεια, καθώς και των δικηγόρων που ασκούν μόνοι τους ελεύθερη δικηγορία απαγορεύεται να περιοριστεί με σύσταση εταιριών κάτω από το συνολικό αριθμό επτά (7).}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η έγκριση του καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου της έδρας της εταιρίας, που ελέγχει αν οι διατάξεις του καταστατικού συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου.

 

Αν παρέλθει άπρακτο διάστημα μηνός από την υποβολή προς έγκριση του καταστατικού ή τροποποιήσεως αυτού, η έγκριση λογίζεται παρασχεθείσα.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η απόφαση της δικηγορικής εταιρίας για ίδρυση υποκαταστήματος γνωστοποιείται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήψη της, στο δικηγορικό σύλλογο της έδρας της εταιρίας. Η ίδρυση υποκαταστήματος καταχωρείται στα βιβλία εταιριών του δικηγορικού συλλόγου της έδρας της εταιρίας.}

 

4. Όπου στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 81/2005 χρησιμοποιείται ο όρος οικείος δικηγορικός σύλλογος νοείται ο δικηγορικός σύλλογος της έδρας της εταιρείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.