Νόμος 3919/11 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Μηχανικοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η αμοιβή των μηχανικών, για την μελέτη των έργων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφο 1 του προεδρικού διατάγματος 696/1974 (ΦΕΚ 301/Α/1974), καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων. Οι προβλεπόμενες στο προεδρικό διάταγμα τούτο ως υποχρεωτικώς ελάχιστες αμοιβές παύουν εφεξής να ισχύουν με αυτόν το χαρακτήρα.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν αντιστοίχως και ως προς κάθε οριζόμενη από οποιαδήποτε διάταξη νόμου ως υποχρεωτικώς ελάχιστη αμοιβή για εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 59 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.

 

β) Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όταν περιέρχεται στην αντίληψη του περίπτωση συνομολογήσεως από μηχανικό σύμβασης, της οποίας η αμοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, τον καλεί εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της, ζητώντας τις διευκρινίσεις που κρίνει σκόπιμες. Εφόσον οι εξηγήσεις του ενδιαφερομένου δεν κριθούν ικανοποιητικές, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας μπορεί να ασκεί πειθαρχική δίωξη κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 5 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

2. Η σχετική σύμβαση, η οποία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του βασιλικού διατάγματος της 30-05-1956 (ΦΕΚ 134/Α/1956), κατατίθεται από τον μηχανικό στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Μετά την περαίωση της μελέτης, ο μηχανικός γνωστοποιεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν, με βάση τα οποία υπολογίζει και καταβάλλει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος τις εισφορές και τα λοιπά δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία, είτε ως παρακρατούμενα από την αμοιβή του μηχανικού, που επιβαλλόταν κατά το άρθρο 2 του βασιλικού διατάγματος της 30-05-1956 να κατατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, είτε ως καταβαλλόμενα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως δικαιούχο ή προς απόδοση σε τρίτους δικαιούχους. To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από επαλήθευση των στοιχείων και του βάσει αυτών γενόμενου υπολογισμού των εισφορών, τον οποίο οριστικοποιεί, αποδίδει στους νόμιμους δικαιούχους τις καταβαλλόμενες σε αυτό εισφορές και δικαιώματα, πέραν εκείνων που προορίζονται γι' αυτό.

 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν αντιστοίχως και ως προς τον επιβλέποντα μηχανικό για τις εργασίες επίβλεψης, καθώς και τον αναλαμβάνοντα τη διοίκηση έργου.

 

4. Οι εισφορές υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και λογαριασμών, καθώς και οι λοιπές εισφορές και δικαιώματα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι υπολογίζονται επί της αμοιβής των μηχανικών, υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη από την νόμιμη αμοιβή κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 696/1974, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 8, άλλως υπολογίζονται επί της νόμιμης αμοιβής.

 

Στις περιπτώσεις που οι ως άνω εισφορές προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι υπολογίζονται επί της υποχρεωτικώς ελάχιστης αμοιβής, υπολογίζονται εφεξής επί της νομίμου αμοιβής.

 

5. Οι αναφερόμενες στο προεδρικό διάταγμα 696/1974 ελάχιστες αμοιβές ή αμοιβές νοούνται εφεξής ως νόμιμες αμοιβές κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ίδιου διατάγματος όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 8 και, πέραν της λήψεως υπόψη για τον υπολογισμό νόμιμων εισφορών και δικαιωμάτων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κατά την προηγούμενη παράγραφο, λαμβάνονται επίσης υπόψη από τα δικαστήρια κατά την εκδίκαση διαφορών από αμοιβές μηχανικών για την παροχή εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 677, 678, 679, 680 και 681 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όταν δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συμφωνία περί αυτών.

 

6. Ειδικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προϋπολογισμός που αναφέρεται στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 696/1974 εξάγεται είτε βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού είτε σύμφωνα με τις τιμές μονάδος που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν γνώμης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η οποία λαμβάνει υπόψη το κόστος κατασκευής, όπως εξάγεται από τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων (άρθρο 41 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982)), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 696/1974 καταργείται.

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 696/1974 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι καθοριζόμενες με το διάταγμα αυτό αμοιβές αποτελούν τις νόμιμες αμοιβές, οι οποίες ισχύουν για την περίπτωση που δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συμφωνία αμοιβής, για την εκπόνηση μελετών και τη διενέργεια επιβλέψεων - παραλαβών και εκτιμήσεων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων ως και Τοπογραφικών Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών, κατά τις κατωτέρω κατηγορίες ή διακρίσεις αυτών.}

 

9. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 696/1974 καταργούνται.

 

10. Το άρθρο 59 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 (ΦΕΚ 228/Α/1923) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 59

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εγκρίνεται κανονισμός αμοιβών των διπλωματούχων ανώτατων σχολών μηχανικών γενικά και αρχιτεκτόνων, μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και αυτών που ασκούν τα επαγγέλματα αυτά, βάσει ειδικών διατάξεων νόμου, εν όλω ή εν μέρει. Με τον κανονισμό αυτόν καθορίζεται η νόμιμη αμοιβή για τη μελέτη, επίβλεψη, εποπτεία ή έλεγχο και παραλαβή κάθε είδους έργων ή εγκαταστάσεων, καθώς και για κάθε είδους τεχνικές γενικά εργασίες και υπηρεσίες, όπως σχεδιαγράμματα, καταμετρήσεις, γνωμοδοτήσεις, πραγματογνωμοσύνες ή αμοιβές που καταβάλλονται σε αυτούς που μετέχουν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και στους κριτές αυτών.

 

Μεταξύ των ως άνω έργων περιλαμβάνονται επίσης οι τοπογραφικές και κτηματογραφικές εργασίες, καθώς και οι χωροταξικές, ρυθμιστικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

 

Η αμοιβή αυτή οφείλεται, εφόσον δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συμφωνία αμοιβής.}

 

11. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος 2726/1953 (ΦΕΚ 325/Α/1953) καταργούνται.

 

12. α) Επί της συμβατικώς συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 4. καταβάλλεται από τον μηχανικό υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ποσοστό 2% για τις πάσης φύσεως δαπάνες αυτού. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης καταβολής των αμοιβών μελετών ή επιβλέψεων από εργοδότη, μπορεί και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να επιδιώξει δικαστικώς την είσπραξη της οφειλόμενης αμοιβής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή της εταιρείας, γραφείου ή συμπράξεως γραφείων εκπονήσεως τεχνικών μελετών. Με την αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται και το σύνολο της οφειλόμενης αμοιβής.

 

β) Η παράγραφος 4 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος 2726/1953 (ΦΕΚ 325/Α/1953) καταργείται.

 

13. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος της 30-05-1956 καταργούνται.

 

14. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος της 30-05-1956 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Αίτημα της αγωγής θα είναι η αναγνώριση υποχρεώσεως καταβολής ή η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στο μελετητή μηχανικό. Τούτο εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση ασφαλιστικών μέτρων.}

 

15. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, διενεργείται κάθε αναγκαία προσαρμογή στις διατάξεις του παρόντος νόμου των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει την εκπόνηση μελετών ιδιωτικών έργων και τις αμοιβές των μηχανικών.

 

16. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) καταργείται.

 

17. Το τρίτο εδάφιο της περιπτώσεως β' της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του νόμου 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στην προτεινόμενη τεχνική λύση.}

 

18. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 3316/2005 οι λέξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 αντικαθίστανται με τις λέξεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7.

 

19. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του νόμου 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης όπως προκύπτει από τα στοιχεία του εδαφίου β' της παραγράφου 2.}

 

20. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 του νόμου 3316/2005 καταργούνται.

 

21. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, διενεργείται κάθε αναγκαία προσαρμογή του νόμου 3316/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

22. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προσαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθμό οίκοθεν [Α] ΔΜΕΟ/α/1161 (ΦΕΚ 1064/Β/2005) υπουργικής απόφασης που αφορούν τη βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών, στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 3316/2005, όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.