Νόμος 3937/11 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών - Τροποποίηση των άρθρων 15 και 17 του νόμου 2742/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διοίκηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών των κατηγοριών 1, 2, 3, 4.1 και 4.2 του άρθρου 19 του νόμου 1650/1986, ανήκουν στους φορείς του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999). Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986, η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών μπορεί να ανατίθεται σε δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση γ' του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999. Για τις κατηγορίες 4.3 και 5, η διαχείριση ανήκει κατά περίπτωση στις οικείες αρχές, ανάλογα με το είδος και το χαρακτήρα του προστατευτέου αντικειμένου.

 

2. Μετά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, προστίθεται περίπτωση δ', ως εξής:

 

{δ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ιδρύονται Διευθύνσεις Συντονισμού Προστατευόμενων Περιοχών σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αρμοδιότητα την εποπτεία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των οικείων αποκεντρωμένων διοικήσεων, το συντονισμό της φύλαξης από τα χωρικά αρμόδια σώματα ασφαλείας, καθώς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων και δράσεων διαχείρισης, έρευνας, προστασίας και ενημέρωσης. Οι διευθύνσεις μπορούν να συνεπικουρούνται από συμβουλευτική επιτροπή που δεν αμείβεται και αποτελείται από επιστήμονες ακαδημαϊκών ή ερευνητικών ιδρυμάτων, ειδικούς σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με το χαρακτήρα και τις οικολογικές απαιτήσεις των υπό διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, καθώς και εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων με αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και επιστημονική επάρκεια σε θέματα οικολογίας και διαχείρισης της βιοποικιλότητας.}

 

3. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Η παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων πριν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους ή των οποίων οι επιπτώσεις επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τις περιοχές αυτές, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόσωπο με αναγνωρισμένη επιστημονική επάρκεια, εμπειρία και ενεργό δράση στα ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα πλημμελήματα που προβλέπονται στο νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), προεδρικό διάταγμα 55/1998 (ΦΕΚ 58/Α/1998), νόμο 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), νομοθετικό διάταγμα [Ν] 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/1969) και στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων (άρθρο 29 ? παράγραφος 1 του νόμου 2242/1994, άρθρο 24 παράγραφος 2 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940, άρθρο 22 παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985, νόμος 1337/1983, νόμος 1892/1990, νόμος [Ν] 2791/2001.}

 

5. Από την περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 απαλείφονται οι λέξεις αποδίδεται ετησίως στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

6. Μετά την περίπτωση ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ. Στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συστήνεται διοικητική μονάδα σε επίπεδο τμήματος για το συντονισμό και την υποστήριξη των διοικητικών σχημάτων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Το τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες του συντονισμού, της νομικής και διοικητικής υποστήριξης των φορέων διαχείρισης, της παρακολούθησης των προγραμμάτων τους, καθώς και της διευκόλυνσης της οικονομικής λειτουργίας τους.

 

Προϊστάμενος του τμήματος ορίζεται υπάλληλος της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβαλλοντολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων - Φυσιογνωστών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων.}

 

7. Στο άρθρο 17 του νόμου 2742/1999 προστίθενται περιπτώσεις στ' και ζ' ως εξής:

 

{στ. Επιβλέπει τα προγράμματα επιστημονικής παρακολούθησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας και συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εφαρμογή τους φορείς, ώστε να διασφαλίσει ότι τα παρεχόμενα δεδομένα και οι διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων είναι αξιοποιήσιμα για την αποτελεσματική διαχείριση τους.

 

ζ. Συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διατύπωση προδιαγραφών για την απογραφή της ελληνικής βιοποικιλότητας, η οποία συντάσσεται ανά δεκαετία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.