Νόμος 3937/11

Ν3937/2001: Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3937/2001: Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 60/Α/2011), 31-03-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σκοπός και στόχοι για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών

 

Άρθρο 3: Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών

Άρθρο 4: Αντικατάσταση του άρθρου 18 του νόμου 1650/1986

Άρθρο 5: Αντικατάσταση του άρθρου 19 του νόμου 1650/1986

Άρθρο 6: Αντικατάσταση του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986

Άρθρο 7: Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών - Τροποποίηση των άρθρων 15 και 17 του νόμου 2742/1999

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 1992/43/ΕΟΚ, όπως κυρώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση της 28-12-1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998)

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000

 

Κεφάλαιο Γ: Διατήρηση ειδών χλωρίδας και πανίδας

 

Άρθρο 10: Σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας

Άρθρο 11: Προστασία της ενδημικής βιοποικιλότητας

Άρθρο 12: Ειδικές ρυθμίσεις για τα εισβάλλοντα ξενικά είδη

 

Κεφάλαιο Δ: Διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων και πρόληψη της υποβάθμισης

 

Άρθρο 13: Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία του φυσικού χώρου

Άρθρο 14: Περιβαλλοντική βιοασφάλεια

Άρθρο 15: Ευθύνη για την προστασία της βιοποικιλότητας

Άρθρο 16: Τροποποίηση των άρθρων 22 και 28 του νόμου 1650/1986

 

Κεφάλαιο Ε: Επιστημονική έρευνα, κοινωνική ενημέρωση και συμμετοχή

 

Άρθρο 17: Επιστημονική έρευνα

Άρθρο 18: Ενημέρωση της κοινωνίας

Άρθρο 19: Επιτροπή Φύση 2000

Άρθρο 19Α: Εθνική Επιτροπή για την Αποτροπή της Καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών

Άρθρο 20: Εξουσιοδοτικές Διατάξεις

Άρθρο 21: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διάφορα θέματα

 

Άρθρο 23: Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές

Άρθρο 24: Νομική κάλυψη υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Μετεγκατάσταση οικισμών Ακρινής Νομού Κοζάνης και Αναργύρων Νομού Φλώρινας

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης για την εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιών του Αιγαίου

Άρθρο 31: Διαδικασία έγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων με προεδρικά διατάγματα - Παράταση προθεσμίας εκκρεμών διαδικασιών ανάθεσης πολεοδομικών μελετών - Κατάργηση διατάξεων του νόμου 3212/2003 και του νόμου 3399/2005

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Τροποποιήσεις του άρθρου 22 του νόμου 3897/2010

Άρθρο 34

Άρθρο 35: Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου

Άρθρο 36: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-03-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.