Νόμος 3938/11 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ομάδες Αναγνώρισης θυμάτων Καταστροφών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 23 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 23: Ομάδες Αναγνώρισης θυμάτων Καταστροφών

 

1. Στην Ελληνική Αστυνομία συνιστώνται εθνικές ομάδες με διακριτικό τίτλο Ομάδες Αναγνώρισης θυμάτων Καταστροφών, οι οποίες έχουν ως αποστολή την αναγνώριση και ταυτοποίηση των θυμάτων από ατυχήματα, καταστροφές, καθώς και εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες.

 

2. Οι Ομάδες της προηγούμενης παραγράφου αποτελούνται από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, εμπειρογνώμονες και αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας. Η συγκρότηση τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και τίθενται σε λειτουργία όταν συντρέξουν περιστατικά της παραγράφου 1. Η διοίκηση των πιο πάνω Ομάδων ανατίθεται σε ανώτερο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι Ομάδες Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, να αποστέλλονται στην αλλοδαπή, ύστερα από σχετικό αίτημα.

 

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη ορίζεται ο αριθμός των Ομάδων Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών, τα προσόντα των μελών τους, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους, οι δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν συνδρομή και διοικητική υποστήριξη στο έργο τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η αποζημίωση του Αρχηγού και των μελών των Ομάδων, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.