Νόμος 3938/11 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Συμπλήρωση διατάξεων των άρθρων 7 του νόμου 1339/1983 και 3 του νόμου 3812/2009


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο η' του άρθρου 3 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος του, ως εξής:

 

{η) Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1339/1983 (ΦΕΚ 35/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2452/1996 (ΦΕΚ 283/Α/1996) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 2713/1999 (ΦΕΚ 89/Α/1999).}

 

2. Στην έννοια του πυροσβεστικού υπαλλήλου, που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1339/1983, όπως ισχύει, περιλαμβάνεται και ο πυροσβεστικός υπάλληλος εποχιακής απασχόλησης, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 124/2003 (ΦΕΚ 108/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 121/2007 (ΦΕΚ 155/Α/2007), καθώς και οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. Η προβλεπόμενη διετής προθεσμία για την υποβολή αίτησης πρόσληψης από τα δικαιούμενα πρόσωπα που εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.