Νόμος 3938/11 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Μεταθέσεις αστυνομικού προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 3686/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4: Μεταθέσεις

 

Οι αστυνομικοί που προάγονται κατά τις διατάξεις του παρόντος και κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα ή ανθυπαστυνόμου - αρχιφύλακα, μετατίθενται ανεξάρτητα από τον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 100/2003.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 3686/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι διατάξεις που διέπουν το αστυνομικό προσωπικό, όπως ισχύουν κάθε φορά εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους, κατά τα ανωτέρω, ως αστυφύλακες. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται προαγωγή με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη, ο χρόνος αυτός για τους εντασσόμενους υπολογίζεται από τη χρονολογία κατάταξης τους, ως ειδικών φρουρών ή συνοριακών φυλάκων, στο οικείο κέντρο εκπαίδευσης. Κατά τις μεταθέσεις, για τον υπολογισμό των αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 100/2003, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία μονιμοποίησης τους. Οι αστυφύλακες που προέρχονται από ειδικούς φρουρούς έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 100/2003, εφόσον, εντός του έτους έκδοσης της προκήρυξης των θέσεων, συμπληρώνουν τουλάχιστον 11 έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους. Για τους αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες, ο ελάχιστος χρόνος για υποβολή αίτησης μετάθεσης ορίζεται σε 5 έτη από την ημερομηνία ένταξης τους.}

 

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 3686/2008 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς οι αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνυπηρέτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 100/2003, ανεξαρτήτως αν υπάρχει κενή οργανική θέση στην Υπηρεσία μετάθεσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.