Νόμος 3938/11 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 3169/2003 (ΦΕΚ 189/Α/2003) και του νόμου 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/2008)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 3169/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν ο αστυνομικός άσκησε την προσφυγή της παραγράφου 3 του άρθρου 4 οι παραπάνω συνέπειες επέρχονται μετά την έκδοση της απόφασης για την απόρριψη της προσφυγής.}

 

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3169/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Επιτροπή διερευνά, με ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη των εξεταζομένων, την εν γένει προσωπικότητα αυτών και κυρίως την αυτοκυριαρχία, τη συναισθηματική σταθερότητα, την κρίση και αντίληψη και την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις και αποφαίνεται για το αν η προσωπικότητα τους παρέχει τα εχέγγυα για ορθή χρήση του όπλου.}

 

3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 3169/2003, αντικαθίστανται με εδάφια ως εξής:

 

{Οι αστυνομικοί που χαρακτηρίζονται ως μη κατάλληλοι να οπλοφορούν μπορούν, μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έκδοση της σχετικής πράξης, να ζητήσουν την επανεξέταση τους από την Επιτροπή. Την επανεξέταση μπορεί να διατάσσει και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την αρχική εξέταση ή κάθε επανεξέταση. Οι αστυνομικοί σε κάθε περίπτωση που χαρακτηρίζονται ως μη κατάλληλοι να οπλοφορούν δύνανται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής απόφασης να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την παράγραφο 4.}

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Δύο αιρετούς εκπροσώπους των πολιτικών υπαλλήλων με βαθμό Α' οι οποίοι θα εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία του συνόλου του πολιτικού προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εκλογής των ως άνω εκπροσώπων. Η εκλογή των εκπροσώπων αυτών διενεργείται εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μέχρι την εκλογή των εκπροσώπων κατά τα ανωτέρω, εξακολουθεί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να λειτουργεί με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των πολιτικών υπαλλήλων οι οποίοι ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού τους οργάνου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.