Νόμος 3965/11 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Προϋποθέσεις ενίσχυσης και μέρισμα πιστωτικών ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του νόμου 3723/2008 (250/Α/2008), έτσι όπως αυτά τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 8 του άρθρου τέταρτου του νόμου 3845/2010 (65/Α/2010) και από το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 3872/2010 (148/Α/2010) αυξάνονται κατά τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας.

 

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3723/2008 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

 

{Προϋπόθεση για την παροχή του πρόσθετου ποσού ενίσχυσης ύψους τριάντα δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί η υιοθέτηση και εφαρμογή σχεδίων για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης ανά πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο βεβαιώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η προετοιμασία, η ολοκλήρωση και η εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων, τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και προϋποθέτουν την έγκριση της ίδιας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.}

 

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3723/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο εκπρόσωπος αυτός έχει το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη αποφάσεων με στρατηγικό χαρακτήρα ή αποφάσεων με τις οποίες μεταβάλλεται ουσιωδώς η νομική ή χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας και για την έγκριση των οποίων απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των μετόχων ή απόφαση για τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή εφόσον κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας.}

 

4. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3723/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο εκπρόσωπος έχει ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία, στις εκθέσεις αναδιάρθρωσης και βιωσιμότητας, στα σχέδια για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης της Τράπεζας, καθώς επίσης και σε στοιχεία που αφορούν το επίπεδο παροχής χορηγήσεων στην πραγματική οικονομία.}

 

5. Στην περίπτωση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2010, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, η διανομή μερίσματος περιορίζεται αποκλειστικά στη διανομή μετοχών. Οι μετοχές αυτές δεν πρέπει να προέρχονται από επαναγορά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.