Νόμος 3965/11 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (ΓΓΔΠ), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

 

2. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας περιουσίας, της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και της κοινωφελούς περιουσίας και κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών και των συλλογικών οργάνων και επιτροπών, που υπάγονται σε αυτήν, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας.

 

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας είναι αρμόδια για την καταγραφή, σε ενιαίο Μητρώο, όλης της ακίνητης περιουσίας φορέων του Δημόσιου Τομέα και ειδικότερα των Υπουργείων, των Δημοσίων Επιχειρήσεων στις οποίες το Δημόσιο κατέχει το σύνολο του μετοχικού τους κεφαλαίου, των Δημοσίων Οργανισμών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας, ΜΑΠ). Οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να διαβιβάσουν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας κάθε στοιχείο και δεδομένο που αφορά στην ακίνητη περιουσία τους και να την ενημερώνουν άμεσα για κάθε αλλαγή και τροποποίηση, προκειμένου να επικαιροποιείται αντίστοιχα το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας. Επίσης, οφείλουν να παρέχουν κάθε είδους συνδρομή που θα τους ζητηθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας για την οργάνωση, συστηματοποίηση και αξιοποίηση του ανωτέρω Μητρώου. Για τον ίδιο σκοπό, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας από φορείς του, κατά το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, δημοσίου τομέα, για χρονικό διάστημα 3 ετών που μπορεί να παρατείνεται μέχρι 3 ακόμη έτη. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος, ύστερα από δημοσιοποίηση σχετικής πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας στην οποία καθορίζονται τα ζητούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας μπορεί να ανατίθεται στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ανώνυμη εταιρεία η διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας επιπλέον των όσων ήδη έχουνε περιέλθει στην αρμοδιότητά της δυνάμει των διατάξεων των νόμων 2636/1998 και 3878/2010 και της υπ' αριθμόν [Α] Δ6Α1162069/ΕΞ2011 (ΦΕΚ 2779/Β/2011) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

Η εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών επί της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ανώνυμη εταιρεία όσον αφορά το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των ακινήτων αρμοδιότητάς της ασκείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012).

 

3. Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπάγονται:

 

α) Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, το οποίο συνιστάται με το παρόν άρθρο και επικουρεί τον Γενικό Γραμματέα στην άσκηση του έργου και της αποστολής του,

 

β) Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 167/1996 (ΦΕΚ 128/Α/1996)), οι Διευθύνσεις που υπάγονται σε αυτήν και οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, με το προσωπικό τους, οι οποίες, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποσπώνται από τη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων,

 

γ) Τα συλλογικά όργανα και οι επιτροπές του τομέα ευθύνης του Υπουργείου Οικονομικών, που συνιστώνται και λειτουργούν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτής.

 

δ) Το Αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας των φορέων διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου υπαγόμενο στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012).

 

4. Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:

 

α) Μία θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας, με βαθμό 1ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.

 

β) Μία θέση ειδικού συμβούλου και μία θέση ειδικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 55, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

γ) Τρεις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 55, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα.

 

δ) 1 θέση μόνιμου προσωπικού του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικών και 2 θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού γα τη στελέχωση του Αυτοτελούς Γραφείου Εποπτείας. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 

α) με μετάταξη προσωπικού αντίστοιχου κλάδου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από τους φορείς των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) ύστερα από προκήρυξη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Το μετατασσόμενο προσωπικό διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας. Η στελέχωση του Γραφείου γίνεται και με υπαλλήλους του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων (1 θέση) και ειδικότητας Αρχιτεκτόνων (1 θέση), η πλήρωση των οποίων γίνεται με την ίδια διαδικασία και με μεταφορά της θέσης που κατέχουν,

 

β) με τριετή απόσπαση προσωπικού από τους ίδιους ως άνω φορείς η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά. Η απόσπαση αυτή κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Γραφείου διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος ύστερα από δημόσια πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Στη συνέχεια διενεργείται με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3528/2007.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012).

 

5. Το προσωπικό των υπηρεσιών που υπάγονται με την παρούσα διάταξη στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας εξακολουθεί να υπάγεται στις Διευθύνσεις Προσωπικού / Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων, κατά περίπτωση, καθώς και στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια, στα οποία υπαγόταν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

6. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ανήκουν οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών και των Οργάνων που υπάγονται σε αυτήν. Οι επιπλέον αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και των Υπηρεσιών της, η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων αυτών, η αναδιοργάνωση τους, ο κανονισμός λειτουργίας αυτών και των καθηκόντων του προσωπικού τους, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται και ανακαθορίζονται οι οργανικές θέσεις των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και η περιγραφή των θέσεων εργασίας του προσωπικού αυτής.

 

8. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και η έναρξη και παύση λειτουργίας των υπηρεσιών αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.