Νόμος 3979/11 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Θέματα μόνιμου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πλήρωση των 18 θέσεων μόνιμων υπαλλήλων κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού των μονάδων και αυτοτελών γραφείων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της Υ293/2010 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1985/Β/2010), γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007), όπως ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού. Ως προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2011), όπως ισχύει, τα οποία μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω με την προκήρυξη.

 

2. α. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του μονίμου και ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, για τα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται γνώμη ή απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, συγκροτείται υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού που αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού ως Πρόεδρο, ένα Σύμβουλο και έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετούν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για θητεία 2 ετών.

 

β. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου.

 

Αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα ορίζεται Γενικός Γραμματέας άλλης Γενικής Γραμματείας υπαγόμενης στον Πρωθυπουργό ή Γενικός Γραμματέας Υπουργείου.

 

Αναπληρωτές των δύο άλλων τακτικών μελών ορίζονται Πάρεδροι, ή Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προτείνονται από τον Πρόεδρο αυτού.

 

γ. Γραμματέας του υπηρεσιακού συμβουλίου με τον αναπληρωτή του,ορίζονται με την ως άνω απόφαση, μόνιμοι ή ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι από τους υπηρετούντες στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού.

 

δ. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού. Όταν λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, αντί του Γενικού Γραμματέα, προεδρεύει Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με όμοια απόφαση, για θητεία 2 ετών, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ε. Για τη λειτουργία του Συμβουλίου ως Υπηρεσιακού ή Πειθαρχικού εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του Δημοσίου.

 

στ. Εισηγητής για τα θέματα του ως άνω προσωπικού ορίζεται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, προϊστάμενος άλλου γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, κατόπιν σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 169 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

3. Για την άμεση κάλυψη των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου αυτού η πλήρωση έως δέκα (10) θέσεων του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 προσωπικού μπορεί να γίνει με διορισμό, κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τον τελικό βαθμό τους και ύστερα από αίτηση τους, αποφοίτων της 21ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο νομικού τμήματος ή τμήματος πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή πτυχίο οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών. Ο διορισμός των υπαλλήλων αυτών γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και η τοποθέτηση τους στις Μονάδες και στα αυτοτελή γραφεία της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.