Νόμος 3982/11 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Υποδοχή της αίτησης - Ενημέρωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης τους, στα κατά τόπον αρμόδια Επιμελητήρια και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καθώς και σε επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, προκειμένου να πληροφορείται σχετικά με τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το χρόνο που απαιτείται και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την αδειοδότηση της δραστηριότητας που τον ενδιαφέρει και να υποβάλλει τη σχετική αίτηση και το φάκελο των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης και του φακέλου των δικαιολογητικών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αυτά, αφού διενεργήσουν τον αρχικό έλεγχο πληρότητας του φακέλου, προωθούν αυτόν στην υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

 

2. Τα κέντρα υποδοχής της αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου και σε έντυπη μορφή, καθώς και να θέτουν στη διάθεση του ενδιαφερόμενου υποδείγματα όλων των αιτήσεων και άλλων εγγράφων που διέπουν τη διαδικασία της αδειοδότησης.

 

3. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας, τα Επιμελητήρια και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υποχρεούνται σε ηλεκτρονική διασύνδεση και σε υποχρεωτική λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή η υποβολή των αιτήσεων, η ηλεκτρονική διακίνηση τους μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση και τηρείται συνολικό αρχείο αδειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 228 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

4. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και όλα τα κέντρα υποδοχής της αίτησης της παραγράφου 1 υποχρεούνται σε λειτουργία δικτυακού τόπου, με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των επιχειρηματιών σχετικά με όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 228 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούν τα επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο τρόπος λειτουργίας τους, ο τρόπος λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στο οποίο θα συνδέονται ηλεκτρονικά η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα Επιμελητήρια και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ο τρόπος διεκπεραίωσης των αιτήσεων μέσα σε αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 228 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.