Νόμος 3982/11 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Διαδικασία και προθεσμίες έκδοσης αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου να εκδοθεί ή τροποποιηθεί άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας ή να χορηγηθεί προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση ή μεταφορά, για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μία, κατ' επιλογήν της, αδειοδοτούσα αρχή, εκ των οριζομένων στην παράγραφο 14 του άρθρου 17. Η σχετική διοικητική πράξη ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός της ίδιας αδειοδοτούσας αρχής και δεν είναι δυνατή η κατάθεση ίδιας αίτησης σε άλλη αδειοδοτούσα αρχή.

 

1Α. Ειδικά αν η αίτηση αφορά σε χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης δραστηριότητας χαμηλής ή μέσης όχλησης σε περιοχή με καθορισμένες χρήσεις γης και εντός σχεδίου πόλεως, η έγκριση χορηγείται εντός 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η χορήγηση της έγκρισης και ο αιτών μπορεί να προβεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας, εφόσον επιτρέπεται βάσει των χρήσεων γης. Αν ο φάκελος είναι ελλιπής η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία διακόπτεται έως την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1Α προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 48Γ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1Α καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 67 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

2. Η αδειοδοτούσα αρχή, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 19, ελέγχει μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών την πληρότητα του φακέλου και, όπου απαιτείται, διαβιβάζει αντίγραφα των δικαιολογητικών στις συναρμόδιες υπηρεσίες και στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

3. Οι συναρμόδιες υπηρεσίες εκδίδουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 μέσα σε προθεσμία 30 ημερών και για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1Α μέσα σε προθεσμία 15 ημερών, εφόσον είναι διαθέσιμα τα απαιτούμενα για τις εγκρίσεις δικαιολογητικά. Οι υπηρεσίες και φορείς, των οποίων ζητείται η γνώμη για τη χορήγηση των εγκρίσεων, γνωμοδοτούν προς την αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο εντός 30 ημερών και εντός 15 ημερών για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1Α από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 48Γ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 67 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

4. Σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τηρείται ειδικό πρωτόκολλο.

 

5. Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ειδικά για την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μετά την παρέλευση προθεσμίας εξήντα ημερών χωρίς αιτιολογημένη απάντηση, τεκμαίρεται ότι η έγκριση που έχει ζητηθεί έχει δοθεί σύμφωνα με τη σχετική αίτηση.

 

6. Η αδειοδοτούσα αρχή παρακολουθεί την προώθηση των σχετικών διαδικασιών, μεριμνά για την έγκαιρη λήψη γνώμης ή έγκρισης των συναρμόδιων υπηρεσιών, και ενημερώνει αναλόγως τον αιτούντα. Σε κάθε περίπτωση, η αδειοδοτούσα αρχή, με την ουσιαστική συμπλήρωση του φακέλου, δηλαδή μετά τη λήψη γνώμης ή έγκρισης των συναρμόδιων υπηρεσιών ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών της παραγράφου 3, οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών να ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης εγκατάστασης ή λειτουργίας, είτε χορηγώντας την αιτηθείσα άδεια ή προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση ή μεταφορά είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα τη σχετική αίτηση.

 

7. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες που τίθενται στις προηγούμενες παραγράφους επιβάλλονται οι Κυρώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.