Νόμος 3982/11 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων που λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη Δήλωση ή με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και των περιορισμών που προβλέπουν τα άρθρα 17 έως 40 και η λοιπή ισχύουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς την Αδειοδοτούσα Αρχή, που έχει χορηγήσει την άδεια ή έχει υποδεχτεί τη σχετική Δήλωση, γίνεται από Πιστοποιημένους Επιθεωρητές, εγγραφόμενους σε ειδικό μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 4.

 

2. Οι Πιστοποιημένοι Επιθεωρητές πραγματοποιούν επιθεωρήσεις και σε περίπτωση έγγραφης, επώνυμης καταγγελίας από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιοίκους ή άλλους κοινωνικούς φορείς στις δραστηριότητες των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17.

 

3. Το Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών είναι δημόσιο βιβλίο, το οποίο είναι ενιαίο για όλη τη χώρα και τηρείται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται:

 

α) τα προσόντα των Πιστοποιημένων Επιθεωρητών, οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, και τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησης τους για την εγγραφή τους στο μητρώο,

 

β) η συγκρότηση επιτροπής που γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή την αφαίρεση άδειας Επιθεωρητή και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κάθε ρύθμιση σχετική με τους Πιστοποιημένους Επιθεωρητές και το αντικείμενο των επιθεωρήσεων,

 

γ) η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση, η περιοδικότητα των επιθεωρήσεων ανά κατηγορία, η αμοιβή των Επιθεωρητών, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους και η διαδικασία τήρησης σε ηλεκτρονική μορφή Αρχείου Εκθέσεων Επιθεωρήσεων.

 

Η αμοιβή των Επιθεωρητών αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

 

δ) το όργανο και η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του έργου των Επιθεωρητών, οι διοικητικές Κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτούς, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος και η διαβάθμιση τους και τα κριτήρια επιμέτρησης τους, οι Διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθεσμίες άσκησης τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.