Νόμος 3982/11 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Παράβολα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εγκατάσταση ή λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση, καθώς και για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας για τη μεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων καταβάλλεται από τους φορείς των δραστηριοτήτων αυτών παράβολο, το οποίο διπλασιάζεται αν η άδεια χορηγείται μετά από απόφαση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας.

 

2. Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά μεταποιητική δραστηριότητα, καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα παράβολο, το οποίο του επιστρέφεται σε περίπτωση που η καταγγελία αποδειχθεί ότι ευσταθεί.

 

3. Τα Παράβολα αποτελούν πόρο για την εκάστοτε Αδειοδοτούσα Αρχή και την αποζημίωση των Επιθεωρητών για τους διενεργούμενους από αυτούς ελέγχους.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται:

 

α) το ύψος των παραβόλων που καταβάλλονται για την εγκατάσταση και λειτουργία, για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή για τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, το οποίο είναι ανάλογο με την εγκατεστημένη ισχύ και την αξία του παραγωγικού εξοπλισμού της δραστηριότητας ή την αποθηκευτική ικανότητα, όταν πρόκειται για αποθήκες και ο τρόπος καταβολής τους,

 

β) ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος του ποσού που θα καταβάλλεται με τη μορφή αποζημίωσης στους Επιθεωρητές, καθώς και ο τρόπος καταβολής της και

 

γ) ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών.

 

Ομοίως, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των ως άνω παραβόλων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.