Νόμος 3982/11 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Διοικητικές προσφυγές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά των αποφάσεων της Αδειοδοτούσας Αρχής με τις οποίες χορηγούνται άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, καθώς επίσης και κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές Κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, χωρεί προσφυγή για παράβαση νόμου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

2. Ειδικώς αν η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 € ή η αποθηκευτική ικανότητα της αποθήκης υπερβαίνει τα 20.000 m3, οι αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής, με τις οποίες απορρίπτονται αιτήματα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 31, που ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απορριπτικής απόφασης. Η άσκηση της προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

 

3. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ή η αποθηκευτική ικανότητα της αποθήκης καθορίζεται με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης.

 

4. Για την άσκηση της προσφυγής της παραγράφου 2 καταβάλλεται, με ποινή απαραδέκτου, παράβολο ίσο προς το 0,5 ‰ της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας ή το 2,5% της αποθηκευτικής ικανότητας της αποθήκης και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ. Τα ποσά των παραβόλων αποτελούν πόρο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καλύπτουν την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής του άρθρου 31.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιτρέπεται η αναπροσαρμογή του ποσού της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού ή της αποθηκευτικής ικανότητας της αποθήκης που ορίζεται στην παράγραφο 2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.