Νόμος 3982/11 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 17 έως 40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση τους, καθώς και σε περίπτωση μη τήρησης των όρων ή περιορισμών που τίθενται με αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής, μπορεί να επιβληθεί, με απόφαση του Περιφερειάρχη, πλην των κυρώσεων της παραγράφου 3, η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας. Η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, με τη σφράγιση του παραγωγικού της εξοπλισμού ή σε περίπτωση αποθήκης ή άλλων επικινδύνων εγκαταστάσεων με τη σφράγιση αυτών. Ο Περιφερειάρχης, μετά από ενημέρωση του φορέα της επιχείρησης, μπορεί να ζητήσει τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη συγκεκριμένη εγκατάσταση από το Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν στη ζητούμενη διακοπή εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη σχετική ειδοποίηση τους. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον επιβάλλεται σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου η διακοπή λειτουργίας των δραστηριοτήτων, ο Περιφερειάρχης επιτρέπει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, με απόφαση του που εκδίδεται, εφάπαξ, τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας τους για τη βιομηχανοποίηση αποθεμάτων πρώτων υλών, που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής. Όταν η Αδειοδοτούσα Αρχή είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι πράξεις της παραγράφου αυτής ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 228 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

2. Διακοπή της λειτουργίας μιας δραστηριότητας επιβάλλεται μόνο όταν από τη λειτουργία της προκαλείται άμεσος κίνδυνος για:

 

α) την προστασία του περιβάλλοντος,

β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων,

γ) την ασφάλεια των περιοίκων και

δ) την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών

 

ή όταν έχουν παρέλθει άπρακτες οι προβλεπόμενες στο άρθρο 22 προθεσμίες.

 

3. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτών ή δεν τηρούν τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με τις αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής, εφόσον δεν επιβάλλεται μερική ή ολική, προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, επιβάλλεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, πρόστιμο που κυμαίνεται από 1.000 € μέχρι 75.000 €. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται η προθεσμία και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο φορέας της δραστηριότητας για να καταστεί αυτή συμβατή με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτών ή να συμμορφωθεί με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος και επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.

 

4. Με απόφαση του Περιφερειάρχη επιβάλλεται στους μηχανικούς που υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται και εξουσιοδότηση των άρθρων 17 έως 40, πρόστιμο που κυμαίνεται από 1.000 € μέχρι 15.000 €, εάν, ύστερα από επιθεώρηση των αρμόδιων οργάνων, αποδεικνύεται ότι οι υποβαλλόμενες δηλώσεις είναι αναληθείς. Το πρόστιμο επιβάλλεται πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 22 του νόμου 1599/1986. Η πιο πάνω απόφαση κοινοποιείται υποχρεωτικώς και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

5. Οι Κυρώσεις των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλονται, πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 22 του νόμου 1599/1986, όπως ισχύει, και σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στις Υπεύθυνες Δηλώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 19.

 

6. Οι πιο πάνω Κυρώσεις επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

 

7. Τα πιο πάνω πρόστιμα αποτελούν πόρο της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά περίπτωση, και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 228 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξειδικεύονται τα κριτήρια και καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, καθώς και ο τρόπος κλιμάκωσης των προστίμων των παραγράφων 3 και 4. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των προστίμων.

 

9. Όταν η Αδειοδοτούσα Αρχή είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι πράξεις του άρθρου αυτού εκδίδονται από τον οικείο Υπουργό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 228 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.