Νόμος 3982/11 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Τροποποιήσεις διατάξεων του άρθρου 16 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Αντιπρόεδρο αυτού.}

 

2. α. Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος.}

 

β. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης ε' προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.}

 

3. α. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του ίδιου ως άνω άρθρου καταργούνται και αντί αυτών τίθεται περίπτωση α' ως εξής:

 

{α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εκλέγεται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση αυτής για θητεία τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με τον ίδιο τρόπο.}

 

β. Η περίπτωση γ' της ίδιας παραγράφου αναριθμείται σε β' και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος μπορεί να είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.}

 

γ. Στην περίπτωση δ' της ανωτέρω παραγράφου, η οποία αναριθμείται σε γ' προστίθεται πρόταση ως εξής:

 

{ή, αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, από τον Αντιπρόεδρο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.