Νόμος 3982/11 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Έλεγχος των αδειοδοτημένων φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την αδειοδότηση των φορέων, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, ο φορέας οφείλει να διαθέτει ανεξαρτησία, αμεροληψία, ικανό προσωπικό, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέσα, καθώς και σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

 

Η συμμόρφωση προς τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις των διεθνών προτύπων διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου και βεβαιώνεται όπως ορίζεται στην κατωτέρω παράγραφο 3.

 

2. Πέραν των ως άνω απαιτήσεων, ο φορέας οφείλει:

 

α) Να διαθέτει προσωπικό με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διενέργεια εξετάσεων στην αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα ή στην άσκηση της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας.

 

β) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα για τη διενέργεια της πρακτικής εξέτασης, όπου αυτή απαιτείται.

 

γ) Να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί την εξέταση του ενδιαφερομένου μέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της αίτησης και να εκδίδει τη σχετική βεβαίωση μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης.

 

δ) Η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του φορέα να ελέγχονται από συλλογικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από το φορέα και στο οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αρμόδιων κρατικών αρχών, καθώς και των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.

 

3. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης φορέα με τις απαιτήσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 πρέπει να γίνεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή από φορέα Διαπίστευσης άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τα σχετικά θέματα εξειδικεύονται με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 4 εδάφια α' και β' του παρόντος άρθρου.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται:

 

α) Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διεθνές πρότυπο διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων και οι εφαρμόσιμες απαιτήσεις του.

 

β) Η σύνθεση του συλλογικού οργάνου ελέγχου της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του φορέα, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που διενεργεί ο φορέας, καθώς και τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την αδειοδότηση του φορέα.

 

γ) Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου των αδειοδοτημένων φορέων, καθώς και οι υπηρεσίες επιβολής κυρώσεων σε αυτούς.

 

δ) Η εξειδίκευση των παραβάσεων, τα κριτήρια για την κλιμάκωση των προβλεπόμενων κυρώσεων στους αδειοδοτημένους φορείς, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους.

 

ε) Ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης.

 

στ) Ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του Μητρώου Αδειοδοτημένων Φορέων, καθώς και ο τρόπος δημοσιοποίησης του.

 

ζ) Κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

 

5. Οι αδειοδοτημένοι φορείς ελέγχονται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο εν λόγω έλεγχος συμπεριλαμβάνει και τη χωρίς προειδοποίηση παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων ή του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης στις εξετάσεις που διενεργεί ο φορέας, καθώς και επιθεώρηση, τουλάχιστον ετησίως, των εγκαταστάσεων, του προσωπικού και των αρχείων του φορέα, όπως τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με την υπουργική απόφαση η οποία εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 4 εδάφιο γ' του παρόντος άρθρου.

 

6. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι αδειοδοτημένος φορέας δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, επιβάλλονται Κυρώσεις και ειδικότερα η προσωρινή ή η οριστική ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας, η επιβολή προστίμου, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ και καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 4 εδάφιο δ' του παρόντος άρθρου και αναρτώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010).

 

7. Για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των φορέων, οι φορείς καταβάλλουν στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων ανταποδοτικά τέλη, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

8. Οι αδειοδοτημένοι φορείς οφείλουν:

 

α) Να τηρούν τους όρους έγκρισης τους.

 

β) Να γνωστοποιούν εκ των προτέρων εγγράφως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων τα προγράμματα εξετάσεων.

 

γ) Να υποβάλουν στις ως άνω Υπηρεσίες τις βεβαιώσεις εξέτασης που εκδίδουν όταν τούτο ζητηθεί.

 

δ) Να παρέχουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 τις απαραίτητες πληροφορίες, για τη διεξαγωγή των αναφερόμενων στο άρθρο 11 ελέγχων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.