Νόμος 3983/11 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: (άρθρα 7 και 19 παράγραφος 1 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Αρμόδια αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νόμου ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ειδικότερα η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει στο πλαίσιο του νόμου τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Καταρτίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Θαλάσσιας Στρατηγικής, παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή του.

 

β) Συνεργάζεται με άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τρίτες χώρες, στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 6 και 7, για τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης και το συντονισμό των δράσεων τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή των θαλάσσιων στρατηγικών, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής.

 

γ) Εκπονεί τα προγράμματα μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 12 και εισηγείται την έγκριση τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής.

 

δ) Καθορίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους και συναφείς δείκτες, σύμφωνα με το άρθρο 10 και εισηγείται την έγκριση τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

ε) Καταρτίζει τα Προγράμματα Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 11 και εισηγείται την έγκριση τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

στ) Έχει την ευθύνη:

 

α)α) για την αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 8 και

 

β)β) για τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και οι υποχρεώσεις των εν λόγω φορέων.

 

ζ) Καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις για την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος νόμου και τις υποβάλλει προς έγκριση στην Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής.

 

η) Αποτελεί σημείο επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανα της για θέματα που αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ.

 

θ) Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς που εμπλέκονται σε θέματα εφαρμογής του νόμου.

 

ι) Εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την εφαρμογή της Εθνικής Θαλάσσιας Στρατηγικής.

 

2. Συνιστάται, στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, εφεξής Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής και χάριν συντομίας.

 

2.1. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής γνωμοδοτεί προς την Ειδική Γραμματεία Υδάτων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', γ', δ' και ζ' της παραγράφου 1, καθώς και για τις υποδιαιρέσεις των θαλάσσιων υποπεριοχών, που προβλέπονται στο άρθρο 20.

 

2.2. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής αποτελείται από τα εξής μέλη:

 

α) τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

 

β) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

 

γ) από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εξωτερικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Πολιτισμού και Τουρισμού,

 

δ) δύο μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από δύο Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,

 

ε) από έναν εκπρόσωπο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Εθνικό Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού,

 

στ) έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Σύμβασης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Σύμβαση Βαρκελώνης),

 

ζ) από έναν εκπρόσωπο από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και τις Ομοσπονδίες Αλιέων Παράκτιας, Μέσης Αλιείας και Αλιείας Ανοιχτής Θαλάσσης,

 

η) δύο εκπροσώπους από μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλες ενώσεις με αποδεδειγμένη δραστηριότητα και έργο στα θέματα που πραγματεύεται ο νόμος, οι οποίες επιλέγονται από τον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής,

 

θ) έναν εκπρόσωπο από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.

 

2.3. Στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής συμμετέχει επίσης με δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, και εκπρόσωπος της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας, στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η υπό εξέταση θαλάσσια υποπεριοχή.

 

2.4. Τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής με τους αναπληρωτές τους προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν με κριτήριο την επιστημονική τους κατάρτιση ή / και εμπειρία σε θέματα που πραγματεύεται ο νόμος.

 

2.5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)), όπως ισχύουν κάθε φορά. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου.

 

2.6. Καθήκοντα Προέδρου της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής ασκεί ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σε περίπτωση κωλύματος του ο εκάστοτε οριζόμενος εκπρόσωπος του.

 

2.7. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής συνέρχεται κάθε φορά ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της.

 

Στις συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής, συμμετέχουν, εναλλακτικά κάθε φορά, εκείνα εκ των μελών της που σχετίζονται με το προς συζήτηση θέμα.

 

2.8. Στις συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής μπορεί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να καλούνται για να εκθέσουν τις απόψεις τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, εκπρόσωποι και άλλων κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα και εκπρόσωποι επιστημονικών οργάνων ή οργανισμών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

 

2.9. Για τη συμμετοχή στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορεί να τροποποιείται η σύνθεση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής ως προς τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

 

4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί, αυτοτελώς ή μέσω του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, να αναθέτει μελέτες, να χρηματοδοτεί έρευνες και γενικά να εξασφαλίζει την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη για την εξυπηρέτηση των στόχων του νόμου και τη διευκόλυνση του έργου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.