Νόμος 3983/11

Ν3983/2011: Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-06-2008 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3983/2011: Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-06-2008 και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 144/Α/2011), 17-06-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/56/ΕΚ

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: (άρθρο 1 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Σκοπός - Αντικείμενο

Άρθρο 3: (άρθρο 2 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4: (άρθρο 3 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Ορισμοί

Άρθρο 5: (άρθρο 4 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Θαλάσσια περιοχή και υποπεριοχές

Άρθρο 6: (άρθρο 5 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Θαλάσσιες στρατηγικές

Άρθρο 7: (άρθρο 6 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Περιφερειακή συνεργασία

 

Κεφάλαιο Β: Θαλάσσιες στρατηγικές - προετοιμασία

 

Άρθρο 8: (άρθρο 8 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Αξιολόγηση

Άρθρο 9: (άρθρο 9 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Προσδιορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης

Άρθρο 10: (άρθρο 10 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων

Άρθρο 11: (άρθρο 11 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Προγράμματα παρακολούθησης

 

Κεφάλαιο Γ: Θαλάσσιες στρατηγικές - προγράμματα μέτρων

 

Άρθρο 12: (άρθρο 13 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Προγράμματα μέτρων

Άρθρο 13: (άρθρο 14 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Εξαιρέσεις

Άρθρο 14: (άρθρο 15 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Συστάσεις για Κοινοτική δράση

 

Κεφάλαιο Δ: Επικαιροποίηση, εκθέσεις και ενημέρωση του κοινού

 

Άρθρο 15: (άρθρο 17 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Επικαιροποίηση

Άρθρο 16: (άρθρο 18 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Ενδιάμεσες εκθέσεις

Άρθρο 17: (άρθρο 19 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Δημόσια διαβούλευση και ενημέρωση του κοινού

 

Μέρος Β: Εθνικά μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση - αρμοδιότητες φορέων και οργάνων

 

Άρθρο 18: Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής

Άρθρο 19: (άρθρα 7 και 19 παράγραφος 1 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Αρμόδια αρχή

 

Κεφάλαιο Β: Ειδικά μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2008/56/ΕΚ

 

Άρθρο 20: Καθορισμός υποδιαιρέσεων των θαλάσσιων υποπεριοχών (άρθρο 4 παράγραφος 2)β της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ)

Άρθρο 21: Κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Γ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 22: Παραρτήματα

Παράρτημα Ι: Χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής για τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης

Παράρτημα II: Θαλάσσιες υποπεριοχές

Παράρτημα ΙΙΙ: Ενδεικτικοί κατάλογοι χαρακτηριστικών, πιέσεων και επιπτώσεων

Παράρτημα IV: Ενδεικτικός κατάλογος των χαρακτηριστικών του πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων

Παράρτημα V: Προγράμματα παρακολούθησης

Παράρτημα VI: Προγράμματα μέτρων

 

Μέρος Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 23: Πρόγραμμα διπλής ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων

Άρθρο 24

Άρθρο 25

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-06-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.