Νόμος 3983/11 - Άρθρο p3

Παράρτημα ΙΙΙ: Ενδεικτικοί κατάλογοι χαρακτηριστικών, πιέσεων και επιπτώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά

Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά

Τοπογραφία και βαθυμετρία του θαλάσσιου βυθού,
Ετήσιες και εποχικές θερμοκρασίες και παγοκάλυψη, ταχύτητα ρευμάτων, ανοδικά θαλάσσια ρεύματα, έκθεση στα κύματα, μεικτικά χαρακτηριστικά, θολότητα, χρόνος παραμονής,
Κατανομή της αλατότητας στον χώρο και τον χρόνο,
Κατανομή στον χώρο και τον χρόνο των θρεπτικών ουσιών (DIN, TN, DIP, TP, TOC) και του οξυγόνου,
Κατατομή pH και p CO2 ή άλλη ισοδύναμη πληροφορία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της οξίνισης των θαλασσών.

Τύποι ενδιαιτημάτων

Ο(οι) δεσπόζον(δεσπόζοντες) τύπος(οι) ενδιαιτημάτων βυθού και υδάτινης στήλης, με περιγραφή των χαρακτηριστικών φυσικών και χημικών ιδιοτήτων (βάθος, θερμοκρασίες των υδάτων, ρεύματα και άλλες κινήσεις των υδάτων, αλατότητα, δομή και σύνθεση των υποστρωμάτων του θαλάσσιου βυθού),
Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ειδικών τύπων ενδιαιτημάτων, ιδίως εκείνων που αναγνωρίζονται ή προσδιορίζονται βάσει των υπ' αριθμών 37338/1807/2010 και 33318/3028/1998, όπως ισχύει, ή διεθνών συμβάσεων, ως ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος ή ενδιαφέροντος όσον αφορά τη βιολογική ποικιλότητα,
Ενδιαιτήματα σε περιοχές, οι οποίες, λόγω των χαρακτηριστικών τους, της θέσεως ή της στρατηγικής σημασίας τους χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς. Μεταξύ αυτών μπορούν να συγκαταλέγονται περιοχές που υπόκεινται σε έντονες ή ειδικές πιέσεις ή περιοχές που χρήζουν ειδικού καθεστώτος προστασίας.

Βιολογικά χαρακτηριστικά

Περιγραφή των βιολογικών κοινωνιών που συνδέονται με τα δεσπόζοντα ενδιαιτήματα του βυθού και της υδάτινης στήλης. Η περιγραφή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις κοινωνίες φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού, συμπεριλαμβανομένων των ειδών και της εποχικής και γεωγραφικής μεταβλητότητας,
Πληροφορίες για τα αγγειόσπερμα, τα μακροφύκη και την ασπόνδυλη βενθική πανίδα, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης των ειδών, της βιομάζας, και της ετήσιας / εποχικής μεταβλητότητας.
Στοιχεία σχετικά με την δομή των ιχθυοπληθυσμών, συμπεριλαμβανομένης της αφθονίας, της κατανομής και της δομής των πληθυσμών από πλευράς ηλικίας / μεγέθους,
Περιγραφή της δυναμικής των πληθυσμών, του εύρους της φυσικής και πραγματικής εξάπλωσης και της κατάστασης των ειδών των θαλάσσιων θηλαστικών και ερπετών που απαντούν στη θαλάσσια υποπεριοχή
Περιγραφή της δυναμικής των πληθυσμών, του εύρους της φυσικής και πραγματικής εξάπλωσης και του καθεστώτος των ειδών θαλάσσιων πτηνών που απαντούν στην θαλάσσια υποπεριοχή
Περιγραφή της δυναμικής των πληθυσμών, του εύρους της φυσικής και πραγματικής εξάπλωσης και του καθεστώτος άλλων ειδών που απαντούν στην θαλάσσια υποπεριοχή, τα οποία αποτελούν αντικείμενο εθνικής ή Κοινοτικής νομοθεσίας ή διεθνών συμφωνιών.
Καταγραφή της χρονικής εμφάνισης, της αφθονίας και της χωρικής κατανομής των μη αυτοχθόνων εξωτικών ειδών, ή κατά περίπτωση των γενετικά αποκλινουσών μορφών των αυτοχθόνων ειδών που απαντούν στην θαλάσσια υποπεριοχή.

Άλλα χαρακτηριστικά

Περιγραφή της κατάστασης όσον αφορά τις χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που προκαλούν ανησυχία, επιμόλυνση των ιζημάτων, ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές, ζητήματα υγείας και επιμόλυνσης των ζώντων οργανισμών (ειδικότερα των ζώντων οργανισμών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση),
Περιγραφή άλλων γνωρισμάτων ή τυπικών η ειδικών χαρακτηριστικών της θαλάσσιας υποπεριοχής.

 

Πίνακας 2: Πιέσεις και επιπτώσεις

Φυσικές απώλειες

Κάλυψη (π.χ. από ανθρωπογενείς κατασκευές, τη διάθεση της λάσπης από βυθοκορήσεις),
Σφράγιση (που οφείλεται π.χ. σε μόνιμες κατασκευές).

Φυσικές ζημίες

Μεταβολές στην προσάμμωση (π.χ. από εκροές, αυξημένη απορροή, βυθοκορήσεις, απόρριψη της λάσπης από βυθοκορήσεις),
Διάβρωση (πχ. επίπτωση στο βυθό από εμπορική αλιεία, ναυσιπλοΐα, αγκυροβόληση)
Επιλεκτική εξαγωγή (πχ. εξερεύνηση και εκμετάλλευση ζώντων και μη ζώντων πόρων στον πυθμένα και το υπέδαφος).

Άλλες        φυσικές οχλήσεις

Υποβρύχιες ηχητικές οχλήσεις (π.χ. από ναυτιλία, υποθαλάσσιο ακουστικό εξοπλισμό),
Θαλάσσια απορρίμματα.

Παρεμβολή στις υδρολογικές διαδικασίες

Σημαντικές μεταβολές της θερμικής κατάστασης (π.χ. απορροές από σταθμούς παραγωγής ενέργειας),
Σημαντικές μεταβολές της αλατότητας (π.χ. από κατασκευές που εμποδίζουν τις κινήσεις των υδάτων, υδροληψία).

Ρύπανση από επικίνδυνες ουσίες

Εισαγωγή συνθετικών ενώσεων (π.χ. ουσίες προτεραιότητας του νόμου 3199/2003 και της υπ' αριθμού [Α] 51354/2641/2010 κοινής υπουργικής απόφασης, που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως ζιζανιοκτόνα, αντιρρυπαντικές ουσίες, φαρμακευτικές ουσίες, εξ αιτίας, π.χ. απωλειών από διάχυτες πηγές, ρύπανσης από πλοία, ατμοσφαιρικών εναποθέσεων και βιολογικά δραστικών ουσιών)
Εισαγωγή μη συνθετικών ουσιών και ενώσεων (π.χ. βαρέα μέταλλα, υδρογονάνθρακες, λόγω π.χ. ρύπανσης από πλοία, από την έρευνα και εκμετάλλευση πετρελαίου, αερίου και μεταλλευτικών πόρων, ατμοσφαιρικών εναποθέσεων, εισροών από ποτάμια ύδατα),
Εισαγωγή ραδιενεργών ισοτόπων (ραδιονουκλεϊδίων).

Συστηματική και / ή σκόπιμη ελευθέρωση ουσιών

Εισαγωγή άλλων ουσιών, στερεών, υγρών ή αερίων, σε θαλάσσια ύδατα, ως αποτέλεσμα της συστηματικής και / ή σκόπιμης ελευθέρωσης στο θαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με άλλη εθνική, Κοινοτική νομοθεσία και / ή διεθνείς συμβάσεις.

Εμπλουτισμός με θρεπτικές ουσίες και οργανική ύλη

Εισροές λιπασμάτων και άλλων ουσιών πλούσιων σε άζωτο και φωσφόρο (π.χ. από στοχευμένες και διάχυτες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας, των ατμοσφαιρικών εναποθέσεων),
Εισαγωγή οργανικής ύλης (πχ. από υπονόμους, υδατοκαλλιέργειες, εισροές από ποτάμια ύδατα)

Βιολογικές οχλήσεις

Εισαγωγή μικροβιακών παθογόνων οργανισμών.
Εισαγωγή μη αυτοχθόνων ειδών και μετατοπίσεις
Επιλεκτική εξαγωγή ειδών, συμπεριλαμβανομένων των περιστασιακών παρεμπιπτόντων αλιευμάτων (πχ. μέσω της εμπορικής και ψυχαγωγικής αλιείας).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.