Νόμος 3983/11 - Άρθρο p4

Παράρτημα IV: Ενδεικτικός κατάλογος των χαρακτηριστικών του πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) Επαρκής κάλυψη των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα θαλάσσια ύδατα της υποπεριοχής που βρίσκεται στην κυριαρχία της Ελληνικής Δημοκρατίας ή εντός των οποίων αυτή ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδοσία.

 

(2) Ανάγκη καθορισμού

 

(α) στόχων που καθορίζουν τις επιθυμητές συνθήκες βάσει του ορισμού της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης,

 

(β) μετρήσιμων στόχων και συναφών δεικτών που λαμβάνουν υπόψη την παρακολούθηση και την αξιολόγηση και

 

(γ) επιχειρησιακών στόχων που αναφέρονται σε συγκεκριμένα εκτελεστικά μέτρα προκειμένου να διευκολύνουν την υλοποίηση τους.

 

(3) Εξειδίκευση της προς επίτευξη ή διατήρηση περιβαλλοντικής κατάστασης, και διαμόρφωση αυτής της κατάστασης από την άποψη των μετρήσιμων ιδιοτήτων των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα θαλάσσια ύδατα της χώρας μέσα στην θαλάσσια υποπεριοχή.

 

(4) Συνοχή της δέσμης των στόχων - μη αντιφατικότητα μεταξύ των στόχων.

 

(5) Καθορισμός των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των στόχων.

 

(6) Διατύπωση των στόχων, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών ενδιάμεσων στόχων, με χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη τους.

 

(7) Εξειδίκευση των δεικτών που προορίζονται για την παρακολούθηση της προόδου και την καθοδήγηση των διαχειριστικών αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων.

 

(8) Κατά περίπτωση, εξειδίκευση των σημείων αναφοράς (σημεία αναφοράς στόχων και ορίων).

 

(9) Δέουσα συνεκτίμηση των κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων κατά των καθορισμό των περιβαλλοντικών στόχων.

 

(10) Εξέταση της δέσμης των περιβαλλοντικών στόχων, των συναφών δεικτών και των σημείων αναφοράς ορίων και στόχων που καθορίζονται σε συνάρτηση με το γενικό σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο 2, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων θα οδηγούσε στη συμμόρφωση της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων που βρίσκονται στην κυριαρχία της Ελληνικής Δημοκρατίας ή εντός των οποίων αυτή ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδοσία, προς τον ανωτέρω γενικό σκοπό.

 

(11) Συμβατότητα των περιβαλλοντικών στόχων με τους σκοπούς με τους οποίους έχουν δεσμευθεί η Κοινότητα και η Ελληνική Δημοκρατία, στο πλαίσιο σχετικών διεθνών και περιφερειακών συμφωνιών, αξιοποιώντας αυτές που ενδείκνυνται περισσότερο για κάθε συγκεκριμένη θαλάσσια υποπεριοχή, με σκοπό την υλοποίηση των περιβαλλοντικών σκοπών που διατυπώνονται στο άρθρο 2.

 

(12) Από τη στιγμή που η δέσμη των περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών θα διαμορφωθεί, είναι σκόπιμο να εξεταστούν από κοινού σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον η επίτευξη των στόχων θα οδηγούσε το θαλάσσιο περιβάλλον σε μια αντίστοιχη προς αυτούς κατάσταση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.