Νόμος 3996/11 - Άρθρο 67a

Άρθρο 67Α: Σύσταση Εθνικού Γραφείου Συντονισμού του Δικτύου EURES και δημιουργία εθνικού συστήματος εισδοχής μελών και εταίρων στο Δίκτυο EURES


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ορίζεται ως Εθνικό Γραφείο Συντονισμού του Δικτύου Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES), με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 589/2016, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Γραφείου Συντονισμού ασκούνται από τη Διεύθυνση του άρθρου 67.

 

2. Οργανώνεται σύστημα εισδοχής οργανισμών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα ως μελών και εταίρων στο δίκτυο EURES. Το Εθνικό Γραφείο Συντονισμού EURES είναι αρμόδιο για την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εισδοχής.

 

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

 

α) οι απαιτήσεις και τα κριτήρια εισδοχής στο δίκτυο EURES,

β) η διαδικασία διαπίστευσης των υποψήφιων οργανισμών ως μελών και εταίρων EURES, ο φορέας ή οι φορείς διαπίστευσης και η περίοδος ισχύος αυτής,

γ) η παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαπιστευμένων οργανισμών,

δ) οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της διαπίστευσης, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών,

ε) η διαδικασία υποβολής ενστάσεων και τα όργανα εξέτασης αυτών,

 

καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 589/2016.

 

4. Με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, δημοσιεύεται πρόσκληση, για την εισδοχή οργανισμών ως μελών και εταίρων στο δίκτυο EURES, το αργότερο μέσα σε 3 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά τη λήξη κάθε περιόδου διαπίστευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση για την εισδοχή νέων μελών και εταίρων EURES.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 257 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.