Νόμος 4001/11 - Άρθρο 186

Άρθρο 186: Τροποποίηση του άρθρου 27Α του νόμου 3734/2009


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 27Α του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5.α) Η Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό συνάπτεται για είκοσι έτη, συνομολογείται με την τιμή αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στην τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από την ημερομηνία υποβολής του τελευταίου δικαιολογητικού που καθιστά το φάκελο πλήρη, υπό την προϋπόθεση έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού, εντός δεκαοκτώ μηνών για τους σταθμούς ισχύος έως 10 MW και εντός τριάντα έξι μηνών για τους σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 10 MW από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πώλησης από τον αρμόδιο Διαχειριστή.

 

Η ανωτέρω προθεσμία των τριάντα έξι μηνών ισχύει και για μεμονωμένους φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μικρότερης των 10 MW, σε περίπτωση που για τη σύνδεση τους τα αναγκαία νέα έργα σύνδεσης απαιτούν την κατασκευή ενός τουλάχιστον νέου Υποσταθμού 150/20 kV. Αν οι ανωτέρω προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο μήνα και έτος έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, της ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού, με βάση την ισχύ που διαθέτει ο σταθμός κατά την εν λόγω χρονική στιγμή.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 27Α του νόμου 3734/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Οι τιμές που καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.